Juristen svarar: Segel eller motor kan också bli en arvsfråga

Hur svårt är det att få ett testamente ogiltigförklarat? Advokat Pontus Baarman reder ut saken för vår frågeställare som fick se sig akterseglad när mostern skrev om sitt testamente – anledningen var att hon trodde att han hade övergett seglen och övergått till motorbåt.

03.12.2022 15:27
FRÅGA: Min moster hade mot slutet ändrat sitt testamente, som tidigare var upprättat till förmån för mig. I det skedet kom hon inte alltid längre ihåg namnen på mina barn och verkade allmänt virrig. I sitt nya testamente står det att hon ändrat sitt testamente eftersom hon blivit sårad av att jag slutat segla och börjat med motorbåtar i stället. Detta stämmer inte alls. Jag har fortfarande kvar min segelbåt och vi seglar alla somrar med familjen. Jag antar att hon fått den felaktiga uppfattningen när hon en gång satt på ett strandkafé och jag gled förbi stående vid rodret på min kompis motorbåt. Min moster testamenterade hela sin kvarlåtenskap till den lokala segelföreningen. Kan testamentet faktiskt vara giltigt?

Seglaren

SVAR: Jag utgår här ifrån att frågeställaren är laga arvinge till sin moster, det vill säga att utan testamente skulle hen ha fått ärva sin moster på basis av släktskap. Det betyder att testamentstagaren – i frågeställarens fall segelföreningen – efter mosterns död ska delge frågeställaren testamentet. Efter delgivningen har frågeställaren sex månader tid att klandra testamentet i tingsrätten på arvlåtarens hemort, ifall frågeställaren anser att testamentet är ogiltigt på någon av de grunder som anges i ärvdabalken.

Nedsatt hälsotillstånd

Ett testamente kan förklaras ogiltigt om testamentet upprättats under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten hos testatorn. Ett testamente kan alltså vara ogiltigt om testatorn till följd av nedsatt hälsotillstånd inte haft förmågan att förstå innebörden av testamentet. Frågeställarens misstankar om frågeställarens dåliga minne och ”virrighet” kan innebära att testatorns hälsotillstånd vid upprättandet av testamentet varit så pass nedsatt att testatorn saknat förmåga att upprätta testamenten.
I en rättegång om testamentsklander är frågeställaren skyldig att leda i bevis att mosterns hälsotillstånd vid undertecknandet av testamentet har varit på ett sådant sätt nedsatt, att hon inte förstått vad testamentet innebär.
Bevisningen som då ska framläggas är ofta medicinsk till sin natur och innebär att läkare och andra sakkunniga tar ställning till mosterns hälsotillstånd vid tidpunkten för undertecknandet av testamentet. Även testamentsvittnena brukar höras vid klanderrättegångar, när utgångspunkten är att de i samband med undertecknandet av testamentet intygat att testatorn hade förmåga att upprätta testamentet och att testamentet motsvarar testatorns sista vilja.
Att lyfta bevisbördan är således inte helt lätt för frågeställaren. Det är även skäl att påpeka att olika sorters störningar i en persons minnesfunktion inte nödvändigtvis behöver innebära att personen saknar förmåga att upprätta testamente. Avgörande är om störningarna är av sådan karaktär att de påverkar personens förmåga att förstå testamentets innebörd eller personens vilja i frågan.

Misstag

Ett testamente kan även förklaras ogiltigt om testatorn misstagit sig så, att misstaget varit bestämmande för testatorns vilja.
Enligt frågeställaren har mosterns vilja att ändra sitt tidigare testamente uppkommit när hon sett honom vid rodret på sin kompis motorbåt och att mostern därav dragit slutsatsen att frågeställaren slutat segla. Enligt frågeställaren stämmer detta inte och hen seglar fortfarande.
Således är det möjligt att mostern misstagit sig om den omständigheten att frågeställaren skulle ha slutat segla. I och med att misstaget har varit orsaken till att mostern ändrat sitt testamente, kan omständigheten även ha varit bestämmande för hennes sista vilja. Skulle mostern ha varit medveten om de verkliga omständigheterna – att frågeställaren fortfarande seglar – skulle mostern möjligtvis inte ha haft en vilja att ändra testamentet.
Således är det möjligt att testamentet skulle kunna förklaras ogiltigt på den grunden att mostern misstagit sig och att detta misstag har varit bestämmande för hennes vilja i det sista testamentet.

Slutligen

Bevisbördan för att en ogiltighetsgrund föreligger ligger på den som klandrar testamentet. I och med att tröskeln att ogiltigförklara testamenten är hög, är det skäl att noggrant överväga om arvingen kan vara framgångsrik i en klanderrättegång.
Följden av en förlorad rättegång är oftast att testamentet är giltigt och att den som klandrat testamentet får stå – förutom för sina egna rättegångskostnader – även för testamentstagarens rättegångskostnader.

ANDRA LÄSER