Smala gator med höga hus är mest utsatta för trafikföroreningar

Ju smalare gator, ju enhetligare fasader och ju högre byggnader desto sämre blir luftkvaliteten på gatan. Helsingfors stad har utrett vilken roll byggnadsstrukturen spelar när trafikutsläppen späds ut i frisk luft.

Anssi Julkunen från Helsingforsregionens miljötjänster kontrollerar en koldioxidgivare på Helsingfors stads mätstation för luftkvalitet på Backasgatan.

Trafikmängden avgör i första hand hur mycket utsläpp stadsborna andas in på olika gator, men det finns fler faktorer som påverkar luftkvaliteten. Helsingfors stad har utrett exakt hur effektivt luftföroreningar späds ut beroende på gatumiljöns struktur.

Man valde Backasgatan som exempel eftersom man känner till att trafikmängden är stor. På flera håll är fasaden dessutom enhetlig vilket gör att luften står rätt stilla mellan husen.

I den mån det finns öppningar i fasaden, till exempel mot innergårdar, lindras luftföroreningen på gatan, men i gengäld försämras den på innergården. Smala gator som kantas av höga hus på båda sidor är de mest utsatta gatumiljöerna.

– Allt hänger på hur väl gatumiljön vädras, säger Juha Korhonen, miljöinspektör vid Helsingfors stad.

Stadens utredning visar att det främst är kvävedioxid från avgaser och mikropartiklar som försämrar luftkvaliteten. Man har också räknat ut hur mycket avståndet till utsläppskällan påverkar luftkvaliteten.

Resultaten från den färska studien stämmer väl överens med en 15 år gammal studie på Runebergsgatan i Tölö, även om man använde andra mätmetoder då. Nu mätte man hur snabbt föroreningarna späds ut både vertikalt och horisontellt eftersom avståndet till utsläppskällan är utslagsgivande.

Vertikalt visade det sig att halten av kvävedioxid är en femtedel mindre på 14 meters höjd än vid gatuplanet. Halten av mikropartiklar är en tredjedel mindre på samma höjd. Motsvarande halter på innergårdarna är 50 procent mindre.

På gator med höga hus med enhetliga fasader stannar avgaserna kvar i högre halter än i öppnare gatumiljöer, visar en ny utredning.

Horisontellt späds luftföroreningarna ut så att halterna av kvävedioxid på 125 meters avstånd från gatan är obefintliga eller på samma nivå som i stadsmiljöer i allmänhet. Med andra ord är 125 meter från gatan nog för att eliminera trafikutsläppens direkta påverkan på luftkvaliteten.

– Det här är relevant information med tanke på stadsplaneringen. Nu känner vi bättre till styrkeförhållandena mellan de orsaker som påverkar luftkvaliteten i gatumiljön, säger Korhonen.

Den informationen ska användas när man bygger ut bostadsområden som nu planeras.

Kampanj för friktionsdäck

Helsingforsluften håller generellt god kvalitet i jämförelse med många andra städer av samma storleksklass. Tidvis uppstår temporära problem, som vid inversion då luften under kyliga vinterdagar kan skiktas så kraftigt att avgaserna blir kvar på gatunivå.

För att minska på luftföroreningarna driver staden en kampanj för att fler bilister ska välja friktionsdäck på vintern. I dag kör knappt 30 procent av bilisterna med friktionsdäck, men stadens mål är att mer än fördubbla andelen till 70 procent inom tio år.

Trafikmängderna påverkar luftkvaliteten mest i Helsingfors. Staden hoppas att fler bilister ska använda friktionsdäck om vintern för att minska på gatudammet på våren.

Dubbdäcken ger större slitage på asfalten och ökar mängden hälsoskadliga mikropartiklar och gatudamm i luften. Gatudammet är ett av de centrala problemen med tanke på stadens luftkvalitet. Staden påpekar att friktionsdäck skonar beläggningen och förlänger dess livstid.

Gatudammet försämrar luftkvaliteten i synnerhet på de livligaste gatorna i synnerhet på vårvintern och våren.

Friktionsdäck orsakar också mindre trafikbuller än dubbdäck. Enligt stadens beräkningar skulle en ökning av andelen friktionsdäck till 70 procent minska trafikbullret 1–3 decibel. För jämförelse har staden räknat ut att man för att annars minska trafikbullret med 3 decibel borde man halvera trafikmängden.

ANDRA LÄSER