"Skapelseteologin har blivit tunn" – medborgarrörelse efterlyser miljöansvar av kyrkan

Det finns en konflikt mellan kyrkans budskap och hur församlingarna sköter sina skogar, anser en grupp aktivister. Nu vill man få kyrkan att ta sitt ansvar för den biologiska mångfalden och klimatet.

Församlingarna runtom i landet äger tillsammans omkring 170 000 hektar skog.
Medborgarrörelsen Våra skogar lyfter fram frågan om kyrkans självständighet vad gäller skogsvården. Ett initiativ som vill se församlingarna ta bättre ansvar för sin skogsanvändning har samlat över 1 400 namn.
– I vårt ställningstagande lyfter vi fram risken för att värdefulla biotoper och utrotningshotade arter försvinner, säger Paula Lönnemo själv teolog och en av grundarna av medborgarrörelsen.
Rent konkret vill rörelsen att församlingarna gör en grundlig inventering av sina skogar. En större medvetenhet hos beslutsfattarna inom församlingarna efterlyses också.
Församlingarna äger tillsammans omkring 170 000 hektar skog, vilket är en knapp procent av Finlands skogar. Avkastningen från skogarna utgör ungefär 1,8 procent av församlingarnas inkomster.
På de flesta orter följer församlingarna de lokala skogsvårdsföreningarnas planer för skogsvård, vilket enligt Lönnemo betyder att skogen blir en ekonomisk resurs.
– En sådan skogsanvändning tjänar skogsindustrins intressen.
Lönnemo säger att många beslutsfattare inom kyrkan inte känner till de utrotningshotade arterna och att besluten om skogsbruksplaner fattas på basen av inkomster.
– Ett problem är att kyrkan som helhet inte har gjort en utvärdering av vilka naturvärden som finns i skogarna man äger.

Söndagssnack och vardagsgärningar

Lönnemo säger att kyrkans tänkesätt släpar efter.
– Vi har en teologi som koncentrerar sig på människans frälsning och visst handlar evangeliet om det också, men redan Paulus sade att skapelsen suckar och våndas.
Eftersom man inom kyrkan tror på skapelseberättelsen framhäver Lönnemo att det finns ett otroligt ansvar för att ta hand om naturen, också inför kommande generationer.
– Skapelseteologin har blivit väldigt tunn. Det finns fina psalmer om naturens skönhet men det vi talar om på söndagarna och det vi gör i verkligheten borde stämma mer överens. Här finns en stor konflikt.
Enligt FN:s skogskonvention ska 30 procent av jordens skogar vara skyddade. I Finland är siffran 6 procent.
– Vi efterlyser ett medvetet ansvar för skapelsen, säger Lönnemo.
Medborgarrörelsen Våra skogar inledde sin verksamhet år 2018. Rörelsen lyfter frågor och problematik kring skogsbruk.

Miljöintresset växer i församlingarna

Ilkka Sipiläinen, sakkunnig i miljöfrågor vid Kyrkostyrelsen, säger att det är bra att frågor som denna väcker diskussion.
Enligt honom finns det inom församlingarna intresse både för att värna om miljön och för att få vinst av skogen, och intressena behöver inte utesluta varandra.
Kyrkan har ett så kallat miljödiplom som tilldelas de församlingar som uppfyller olika fastställda krav. Bland kraven finns exempelvis flera punkter med koppling till skogsvård. Församlingar som får diplomet förbinder sig till att fortsätta följa riktlinjerna.
– Ansvarstagandet för miljön växer ständigt inom församlingarna och i nuläget har så gott som alla de större församlingarna tilldelats diplomet, och hör därmed till den gemenskapen, säger Sipiläinen.
För mindre församlingars del saknas enligt honom ofta resurser för att kunna uppfylla kraven, men det finns undantag.
– Också några mindre församlingar runtom i landet har lyckats uppfylla alla krav.
Sipiläinen säger att det kan vara mycket svårt för en del församlingar med ekonomiska problem att inte se skogen som en inkomstkälla.
– Ibland kan den ekonomiska situationen i församlingen leda till att avkastningen går i första hand, men även i sådana församlingar tar man också hänsyn till andra parametrar.
ANDRA LÄSER