Klimatlarm: Utsläppen måste halveras inom åtta år – "Det är dags att vakna upp"

Vi har den kunskap och den teknik som behövs, och vi har fortfarande lite tid på oss för att omsätta klimatmedvetenheten i omedelbar och målmedveten handling. Så lyder budskapet i FN:s klimatpanels senaste rapport.

Omställningen till förnybar energi måste accelerera och utfasningen av fossila bränslen försnabbas om människan ska ha en chans att hejda klimatförändringarna till en nivå som anses vara någorlunda trygg med tanke på kommande generationers möjligheter att leva på jorden. Det säger FN:s klimatpanels senaste rapport.
Peter Buchert
Anna Korkman
04.04.2022 18:00 UPPDATERAD 04.04.2022 19:32
Det behövs så gott som omedelbara systemskiften för att avstyra de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna, fastslår FN:s klimatpanel IPCC i den tredje och sista delrapporten av sin sjätte kunskapsutvärdering. Rapporten som släpptes på måndagen synar behovet av utsläppsminskningar för att hejda den globala temperaturstegringen till högst 1,5 grader över förindustriell nivå.
Utsläppen har med undantag för pandemin fortsatt att öka, men de måste vända nedåt redan om tre år för att vi inte ska låsa in oss i en framtid över 1,5 grader, säger rapporten. Den visar tydligt att de sammantagna insatser som mänskligheten gjort för att hejda utsläppen inte på långt när räcker till för att avstyra allvarliga klimatförändringar.
– Ett av rapportens centrala budskap är, att om vi fortsätter på samma sätt leder det till en temperaturökning på ungefär 3 grader. Enligt rapporten är bara en 1,5 graders temperaturhöjning trygg. För att klara det behöver vi nu snabba och världsomspännande åtgärder, säger Tiina Koljonen som är ledare för forskningsgruppen vid Teknologiska forskningscentralen (VTT).
Nyckeln är att fasa ut de fossila bränslena, men det behövs också nya tekniska innovationer och förändringar i beteende och livsstil om vi ska klara utmaningen. Det är inget nytt i sig, men IPCC uttrycker om möjligt budskapet ännu tydligare än förut.
– Rapporten bekräftar vad vi befarade, att den tid vi har på oss för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är extremt kort, men världens ledande experter har visat oss att vi kan och hur vi kan hålla det här målet vid liv. Det är dags att världens ledare vaknar upp och inser att det blir en fullständig katastrof om vi fortsätter som hittills, säger Ani Dasgupta, ordförande för den amerikanska tankesmedjan World Resources Institute, i ett uttalande.
Enligt IPCC-rapporten borde de globala klimatpåverkande utsläppen vända nedåt senast 2025 och nästan halveras redan till 2030 för att världen ska ha en chans att nå klimatneutralitet ungefär halvvägs in på det här seklet. Det förutsätter en kursändring av drastiska mått eftersom de globala utsläppen fortsatt ökar. De allra flesta länders klimatstrategier är inte närapå tillräckligt ambitiösa.
– Samtidigt pekar rapporten på en del framsteg som vi kan bygga vidare på. I åtminstone 24 länder har utsläppskurvan redan kulminerat och utsläppen minskat i minst ett decennium. Tillväxten inom vindkraft och solenergi har med bred marginal överträffat vad vetenskapen tidigare trodde var möjligt, säger Dasgupta.
– Det är fortfarande möjligt att nå 1,5 graders målet. Ett positivt budskap från rapporten är att på globalt plan har stater på bred skala förbundit sig vid att minska växthusgasutsläppen. Lösningarna finns, men nu måste de komma i omfattande användning, säger Koljonen vid VTT.

"Ingen plats för fossilt"

I koncepten för en snabb utfasning av fossil energi måste energisystemen ställas om så att andelen elektricitet ökar och så att den produceras utsläppsfritt. Värmeenergi måste produceras så att skogens roll som kolsänka inte äventyras, energieffektiviteten måste förbättras. Energiproduktion, trafik- och transportsystem, uppvärmning av byggnader, jordbruk och dieter måste läggas om.
– Det går fortfarande att hejda temperaturökningen till 1,5 grader, men bara om vi agerar omedelbart. Varje bråkdel av en grad har betydelse. Vi har verktygen för en kolsnål ekonomi framför oss, men vi måste se till att våra ledare använder dem, säger Ani Dasgupta.
Rapporten gör klart att tekniska innovationer för att exempelvis suga upp koldioxid direkt ur luften på sin höjd kan utgöra komplement i klimatarbetet, men under inga omständigheter ett alternativ till utfasningen av fossila bränslen. Här krävs systemskiften och då främst i det globala nord där utsläppen per person är höga.
Miljörörelsen kräver snabba omställningar.
– Rapporten visar att klimatförändringarna går framåt snabbare än vi. Vi kan inte längre klamra oss fast vid fossila bränslen som påverkar klimatet och förstör de naturmiljöer vi alla är beroende av. Vi måste snabbt och dramatiskt skala upp existerande klimatlösningar för att ha en chans att hejda uppvärmningen till 1,5 grader. Varje ögonblick, varje policy, varje investering är av betydelse för att avstyra ett ännu värre klimatkaos, säger Stephen Cornelius på WWF i ett uttalande.
Kaisa Kosonen på Greenpeace säger att spelet är förlorat för de fossila bränslena som när både krig och klimatkriser.
– Det finns ingen plats för några nya investeringar i fossil energi, och de befintliga kol- och gaskraftverken måste stänga tidigt. Politikerna säger att de har gjort sitt yttersta på klimatfronten, men forskarna visar att det inte stämmer. Det finns mycket potential för att göra mer och med enorma fördelar.
Rachel Cleetus, chefsekonom på klimat- och energiprogrammet vid Union of Concerned Scientists, säger att vår framtid är hotad på grund av en kombination av misslyckat globalt ledarskap, fossilenergibolagens enögda fokus på sina vinster och ohållbara konsumtionsmönster i de rika delarna av världen.
– De rikare länderna bär ansvaret för att minska utsläppen och för att ekonomiskt stödja de fattigare. Vi måste ta vara på chansen så länge det går att trygga en säkrare, hälsosammare och rättvisare värld.

ANDRA LÄSER