Finska ungdomar är obenägna att anmäla nätmobbning visar en ny Nordisk undersökning

En ny nordisk undersökning visar att mer än en tredjedel av de nordiska ungdomarna inte gör någonting eller inte vet vad de ska göra när de utsätts för nätmobbning. Bland de finska ungdomarna är det endast fyra procent som svarade att de anmäler trakasserierna till deras närkrets.

Finländska barn tvekar oftare att anmäla nätmobbning än barn i övriga Norden, visar en ny undersökning.
07.12.2021 20:05 UPPDATERAD 07.12.2021 20:49
Hälften av ungdomarna i Norden uppger att de utsatts för nätmobbning. Det visar en undersökning genomförd av barnrättsorganisationen Friends och sociala medieplattformen Yubo.
Totalt har 3 097 stycken ungdomar i åldern 13-25 år från Sverige, Finland, Danmark och Norge deltagit i undersökningen.
Nätmobbning utförs oftast av en för den utsatta personen okänd person. Näst vanligast är att det är en vän eller före detta vän som står bakom trakasserierna.
Mobbningen sker oftast i form av elaka meddelanden, men många har också råkat ut för att någon har laddat upp eller skickat vidare en kränkande bild eller video.
De unga uppger i undersökningen att de blir ledsna, men att berätta för vänner eller föräldrar är inte vanligt.
Resultatet visar att mer än en tredjedel av de unga har svarat att de inte vet vad de ska göra när de blivit utsatta för nätmobbning. Den vanligaste förekommande reaktionen är att blockera personen på sociala kanaler.

Få anmäler nätmobbning till sociala nätverket eller polisen

Bland finska ungdomar upplever 16 procent att de inte vet vem de kan prata med om de utsatts för mobbning, i Norge är siffran 20 procent och i Sverige 19 procent. Undersökningen visar också att ungdomar i Finland är mer benägna att ta hjälp av en vän än av en vuxen hemma.
Vissa typer av nätmobbning kan betraktas som brottsliga, trots det anmäler endast ett fåtal ungdomar händelserna till polisen, i Finland endast 2 procent. Det är inte heller många som anmäler trakasseriet till sitt aktuella sociala nätverk. I Finland är det fyra procent, medan det bland de norska ungdomarna var en femtedel som svarade att de anmäler händelsen till det sociala nätverket.
Var fjärde ungdom i Finland uppger att de inte gör något eller inte vet hur de ska agera då de utsätts för mobbning på nätet. I övriga nordiska länder visar resultatet att 16 procent av de svenska, 21 procent av de danska respektive norska ungdomarna att de inte gör något eller inte vet hur de agerar.

Finska och norska ungdomar jämförelsevis svagare på att stå upp för varandra

Över hälften, 54 procent, av de svenska och danska ungdomarna säger att de står upp för den person som blir utsatt för mobbning. I Finland och Norge är den siffran något lägre, endast var tredje ungdom, 33 respektive 34 procent, försvarar den person som blivit mobbad. Resultatet visar trots det att över hälften av alla ungdomar i undersökningen försöker ge den utsatta personen tröst.
Av de finska ungdomarna är det endast nio procent som uppger att de rapporterar in händelsen om en person i deras närhet blir utsatt för nätmobbning till det sociala nätverket. Jämförelsesiffran för de svenska ungdomarna är 23 procent.
“Resultatet av undersökningen visar på hur angeläget det är att barn pratar med en vuxen i förebyggande syfte, men även då någonting händer på nätet. Det är viktigt att vuxna bygger förtroendefulla relationer där barn vågar berätta om sin utsatthet, som en del av det förebyggande arbetet. Barn behöver också veta att ansvaret ligger hos vuxna när det kommer till att förebygga kränkningar på nätet. Vuxna har ett stort ansvar att agera som förebilder om hur vi skapar ett positivt klimat online”, säger Maja Frankel, generalsekreterare på barnrättsorganisationen Friends i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER