En del skolelever har inte råd att köpa mensskydd, visar Helsingfors stads pilotförsök med gratis mensskydd

Helsingfors stads pilotförsök med gratis mensskydd i skolor har nu utvärderats. Responsen bland deltagarna i försöket är positiv och enkätsvar visar att mensfattigdom förekommer i viss mån.

Under hösten har Helsingfors stad delat ut gratis mensskydd i vissa skolor och läroanstalter.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
18.01.2023 22:48 UPPDATERAD 18.01.2023 23:04
Försöket pågick från september till slutet av november och omfattade fyra skolor och läroanstalter: Tölö gymnasium, Hiidenkiven peruskoulu, Sibeliuslukio och en av Stadin ammattiopistos enheter. Sammanlagt var det 753 elever och studerande från de fyra läroanstalterna som anmälde sig till försöket.
Under tre månader delades gratis tamponger, bindor och menskoppar ut i skolorna. HBL skrev om projektet i augusti, då det var i startgroparna.
I samband med projektet besvarade eleverna också enkäter om deras erfarenheter av försöket och upplevelser av mensfattigdom. Ungefär hälften av deltagarna besvarade enkäterna.

Mensfattigdom förekommer i viss mån 

Enkätsvaren tyder på att vissa elever i Helsingfors påverkas av mensfattigdom som orsakar stress och stör studierna: 18 procent av de som besvarade enkäten ansåg att de inte hade råd med menstruationsprodukter och därför brukar avstå från att köpa mensskydd. Åtta procent av de som besvarade har valt att inte gå till läroanstalten på grund av att de inte haft tillgång till mensskydd.
Då läroanstalterna delade ut gratis mensskydd, blev det lättare för dessa personer att delta i skolgången.
Eleverna och studerande ansåg att försöket normaliserade debatten och diskussionen kring menstruation och mensfattigdom. Att tillgången till gratis mensskydd skulle utökas betraktades som viktigt.
Initiativet till gratis mensskydd kommer ursprungligen från en fullmäktigemotion av de gröna ledamöterna Amanda Pasanen, Alviina Alametsä och Fatim Diarra.

ANDRA LÄSER