Insats i hamnen för att komma åt utnyttjande av ukrainska flyktingar

Unga eller ensamkommande där kopplingen till den som kör är oklar. Misstankar som väcks i samtal om att allt inte är som det ska. Gränsbevakningen kontrollerar nu trafiken i hamnen efter larm om utnyttjande och människohandel när ukrainska flyktingar kommer till Finland.

I Västra hamnen kan ukrainska medborgare ansöka om tillfälligt skydd i Finland och få information och stöd.
Anna Svartström
24.03.2022 06:00 UPPDATERAD 24.03.2022 15:59
Till Västra hamnen i Helsingfors anländer färjorna från Tallinn enligt sin bestämda puls – ett tiotal turer per dag. Många som nu anländer med dem har flytt krigets Ukraina.
Den gamla terminalbyggnaden har fått en ny funktion. Här kan de som kommer ansöka om tillfälligt skydd eller asyl. På plats finns polisen och representanter för Migrationsverket, Helsingfors stad och Röda Korset.
Alla från Ukraina registrerar sig inte, men det är något som polisinspektör Måns Enqvist vid Polisstyrelsen rekommenderar att de ska göra.
– Redan det minskar risken för att man utnyttjas, då får man rätt till stöd och får information, säger han.
För i takt med att flyktingströmmen har ökat, har också varningar för och uppgifter om utnyttjande och människohandel blivit fler.
FN:s flyktingorgan UNHCR har larmat om detta här internationellt.
I Finland har det rapporterats om suspekta svar när folk har sökt boende, om män som uttryckligen velat inkvartera unga kvinnor och om falska arbetsplatsannonser eller sådana där en förmedlingsavgift har krävts. Bland annat nyhetsbyrån STT har i en granskning visat att sådant förekommer.
– När många människor rör på sig under kort tid ger det en möjlighet för dem som vill utnyttja dem. Jag ser en klar risk som jag är mycket oroad över, säger Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel.
Största delen som flyr Ukraina är kvinnor och barn, och särskilt utsatta.
– Jag är oroad över den akuta situationen när kvinnor, ensamma barn eller kvinnor med barn flyr. Vi vet att de är i nöd, har åkt i väg för att komma undan det hemska och har förlorat sina hem. Det finns personer som vill utnyttja den nöden, säger Venla Roth som är statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel.
Tidigare erfarenheter har visat att det, när en stor mängd människor är i rörelse, finns en reell risk för människohandel, utnyttjande, barnhandel och olagligt bortförande av barn.
– Jag ser en klar risk som jag är mycket oroad över, säger Roth.
Vid gränsen är frågan bland annat vilka som skjutsar flyktingar. De kan enligt Roth missledas till prostitution eller bli offer för sexuellt våld.

Måste reagera på signaler

I Finland erbjuder nu många heminkvartering till ukrainska flyktingar. Venla Roth säger att de flesta som öppnar sina hem säkert har goda avsikter, men att fenomenet också innebär risker.
– Det är mycket viktigt att myndigheterna vet var de som kommit bor. Hjälpen ska vara gratis och de som hjälper måste veta vad de ger sig in på. Man får inte på något sätt utnyttja människors nödställdhet.
Roth har sammankallat myndigheter till ett möte för att kartlägga vad de har gjort och vilka åtgärder som ännu behövs. Ett uppföljningsmöte ska hållas om någon vecka.
Förutom det akuta läget ser hon på frågan på längre sikt. Även om kriget, osannolikt nog, skulle ta slut inom kort, är läget i Ukraina så kaotiskt att en snabb återflytt inte är trolig.
Därför behöver till exempel arbetarskyddsmyndigheter och polis enligt henne vara alerta och granska att ingen utnyttjas på arbetsmarknaden. Viktigt är att också att social- och hälsovården, barnrådgivningen och skolan kan reagera på signaler som tyder på att någon far illa, menar Roth.
Många av dem som flytt krigets Ukraina och kommer till Finland anländer till Västra hamnen i Helsingfors. Bland annat polisen och Gränsbevakningen är på alerten för att säkerställa att ingen utnyttjas eller utsätts för brott. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra.

Fall som krävt granskning

Jukka Tekokoski är chef för brottsbekämpningen vid Finska vikens sjöbevakningssektion, det vill säga Gränsbevakningsväsendet. Han säger att man i ett rätt tidigt skede började få signaler från den ukrainska gränsen om vad han kallar misstänkt verksamhet.
Gränsbevakningen är nu på plats bland annat i hamnen för att reagera på och utreda fall bland dem som kommer till Finland.
Rent konkret kan det handla om att det i ett fordon finns många unga personer, ofta kvinnor, och att förhållandet mellan dem och de som kör är oklart. I flera fall har det också varit ensamkommande minderåriga vars omständigheter är oklara.
Just barnen utan vårdnadshavare håller Gränsbevakningen extra nog koll på.
– När vi har pratat med dem som kommer har vi ibland fått signaler om att allt inte är som det ska, säger Tekokoski.
Gränsbevakningen har sedan samarbetat med bland annat Ukrainas ambassad i Finland och socialmyndigheterna, till exempel för att ta reda på om personerna har anhöriga i Finland.
Tekokoski betonar att avsikten inte är att hindra någon som kommer.
– Men vi vill säkerställa oss om att ingen utnyttjas eller transporteras vidare någonstans dit de inte själva vill.
Totalt handlar det hittills om under tio fall som Gränsbevakningen har utrett närmare, men Tekokoski befarar att de blir fler ju längre tiden går. Det baserar han på internationella kontakter som har uppgett att suspekta aktörer har aktiverat sig ytterligare.
Jukka Tekokoski medger ändå att resurserna inte räcker till en heltäckande bevakning, utan att Gränsbevakningen gör stickprov.

Miljontals människor på flykt

3,6 miljoner människor har flytt från Ukraina sedan den ryska invasionen började för en månad sedan.
Över 11 000 ukrainska medborgare har sökt internationellt skydd i Finland. En fjärdedel bor i asylboenden och transitboenden. Resten har valt privat inkvartering.
Största delen är kvinnor och barn. En stor del har någon form av tidigare band till Finland.
Det verkliga antalet som har kommit större, eftersom ukrainska medborgare kan vistas i Finland visumfritt i tre månader.
Migrationsverket uppskattar att 40 000–80 000 personer kan komma till Finland.
Källor: UNHCR och Migrationsverket.

Migrationsverkets varning

Måns Enqvist lyfter fram faktorer som nu ändå kan minska riskerna. Jämfört med dem som har flytt från exempelvis Syrien, Irak och Afghanistan är vägen kortare. Många har dessutom någon form av kontakter i Finland sedan tidigare.
Det tillfälliga skyddet ger ukrainska flyktingar rätt att arbeta, och det är också en fördel. Han jämför med papperslösa som löper en större risk att utnyttjas på olika sätt.
I Sverige har det förekommit uppgifter om en ökning av ukrainska kvinnor i prostitution och som till och med utsätts för trafficking. Något sådant har inte märkts i Finland enligt Enqvist, men han säger att polisen följer utvecklingen.
Han betonar vikten av information till dem som kommer, eftersom förebyggande arbete alltid är mest effektivt.
Bland annat Migrationsverket har gått ut med anvisningar till dem som kommer från Ukraina. I dem står det som en varning: "Om någon erbjuder dig inkvartering eller annan hjälp men kräver att du i gengäld ska arbeta under dåliga arbetsvillkor, ska sälja sex mot din vilja, ska tigga eller begå brott kan det vara fråga om människohandel."

ANDRA LÄSER