Insändare: Öppen och bred diskussion om coronastrategin behövs

16.01.2023 18:18
THL-direktören Mika Salminen framför ohållbara påståenden om Eroon koronasta-nätverket (HBL 8.1).
I sina memorandum har Eroon koronasta-nätverket gjort ställningstaganden utgående från internationella forskningsresultat. Deras breda och mångvetenskapliga bakgrund har lyft fram argument som lett till annorlunda rekommendationer för att bekämpa coronaviruset än de THL nått fram till. Det nätverket har ofta framfört samma argument som till exempel Världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
En avgörande skillnad mellan THL:s rekommendationer och Eroon koronasta-nätverkets ställningstaganden gäller hur allvarlig covid-19-sjukdomen anses vara (på befolkningsnivå och för individer). THL följer med den belastning av sjukvården och de dödsfall som orsakas av akut coronasmitta. Coronan orsakar dock långvariga symtom för en betydande del av människorna. Det är förvånande att THL inte lägger någon vikt vid long covid i sina rekommendationer. I flera andra länder följer hälsomyndigheterna och de som ansvarar för hälsoregisterdata med long covid, medan THL anser att long covid inte hör till dem (Yle, MOT 5.12.2022). Hur kan man bilda sig en helhetsbild av sjukdomens allvar utan att följa med dess långtidspåverkan?
Eroon koronasta-nätverket har i sina memorandum betonat virusbekämpning med samhällsekonomiskt vänliga metoder som ansiktsmasker, vaccinering, ventilation och (snabb)testning. Även de har sina direkta kostnader, men den ekonomiska nytta de inbringar är ofta en storleksordning större. Nyttan kommer i synnerhet via arbetsmarknaderna i form av färre sjukfrånvaron. THL följer inte med de sjukfrånvaron coronaviruset orsakar och har heller inte gjort någon uppskattning över hur antalet insjuknade påverkat ekonomin som helhet. Coronans ekonomiska belastning märks i att centrala arbetsmarknadsorganisationer som Arbetsgivarnas centralförbund och FFC föreslagit att det fjärde coronavaccinet skulle erbjudas till alla vuxna för att minska sjukfrånvaron, i motsats till vad THL rekommenderar.
Fram till coronavaccineringarna var Finland Europas primus i pandemihantering. Finland klarade sig relativt lindrigt, medan andra europeiska länder hade tydliga vågor av överdödlighet. Vår ekonomi krympte också mindre än i flera andra länder. Strategin ändrade sig när den vuxna befolkningen fått två vacciner. Finland upphörde då inte bara med begränsningar, utan även med så gott som alla skyddsåtgärder.
Salminen anklagar Eroon koronasta för att bygga hotbilder. Nätverket beräknade i sitt senaste memorandum från augusti 2021 att hundratals människor kunde dö av coronaviruset vintern 2021–2022 och att tusentals riskerade insjukna i långvariga symtom. Tyvärr blev verkligheten mera dramatisk. Nätverkets uppskattningar av smittspridningen i Finland var i underkant och därmed underskattades även hur många som skulle avlida eller få long covid. Både dödsfallen och long covid-diagnoserna blev minst dubbelt högre förra vintern än vad nätverket förutspått.
I motsats till vad Salminen hävdar har Eroon koronasta-nätverkets syfte inte varit att sprida misstro gentemot myndigheterna, utan att för egen del försöka bidra till det allmänna bästa i en kristid. Det främsta sättet för en myndighet att öka allmänhetens tilltro är större öppenhet kring det egna beslutsfattandet, inte att kritisera andras åsikter. THL har alla möjligheter att utnyttja vårt lands mångsidiga kunnande i högre utsträckning i sitt beslutsfattande i framtiden.
Pirta Hotulainen, forskargruppsledare, cellbiologi, neurovetenskap
Kaisa Saurio, doktorand, socialpsykologi
Antti Ripatti, professor i ekonomi

ANDRA LÄSER