Hundratals experter jobbar med att minimera skatt

Också i Finland är minimering av skatter en betydande industri. Många företag och hundratals experter jobbar med att deras kunder ska betala så lite skatt som möjligt, uppger Finnwatch, som kräver skärpta lagar.

Organisationen Finnwatch är kritisk mot att det saknas myndighetsreglering av den bransch som jobbar med olika slag av skattekonsultation.
Frivilligorganisationen Finnwatch har kartlagt de företag och den yrkeskår som i Finland hjälper företag, organisationer och privatpersoner att minimera sina skatter. Enligt Finnwatch sker den här verksamheten bland annat inom revisions- och bokföringsföretag, advokat- och juridiska byråer samt inom banker och andra finansföretag. Det handlar om allt från ensamföretagare till stora multinationella företagsnätverk.
För sin rapport Verovälttelyn arkkitehdit har Finnwatch granskat över 80 företag. En del av dem har för kunders räkning planerat eller godkänt skatteupplägg som senare i domstol klassats som skattesmitning.
– Utan advokater, konsulter och banker som planerar skatteupplägg skulle den för samhället skadliga skatteparadisekonomin inte existera, säger Sonja Vartiala, verksamhetsledare på Finnwatch.
Bland företag som erbjuder skattekonsultation nämner rapporten bland annat den grupp av internationella revisions- och konsultföretagsnätverk som går under benämningen Big 4, det vill säga PwC, EY, KPMG och Deloitte. Företagsnätverken är internationella men har självständiga medlemsföretag i många länder, så även i Finland.
– Alla dessa hjälper sina kunder med skatteplanering, antingen skräddarsydda lösningar för enskilda kunders behov, eller produkter för en bred kundkrets, heter det i rapporten.
Finnwatch nämner också en lång rad finländska advokat- och juridiska byråer som erbjuder skattekonsultation vid sidan av annan verksamhet, samt ytterligare en grupp firmor som har skatterådgivning som sin primära syssla.

Aktia sticker ut

Enligt rapporten ger banker och andra finansföretag ofta skatterådgivning i samband med placering och kapitalförvaltning. Ibland är skatteförmånen inbakad i själva placeringsprodukten, till exempel när det gäller så kallade försäkringskuvert.
Bland bankerna har Finnwatch valt att titta på de fem största i Finland: Nordea, Danske Bank, OP, Aktia och Sparbankerna. Aktia är den enda bank som öppet uppger att man erbjuder skatteplaneringstjänster för privatpersoner till exempel i samband med överlåtelse av egendom samt vid arvsrättsliga uppdrag.
– När vi fick förfrågningen från Finnwatch valde vi att öppet och transparent svara utifrån den verksamhet och de tjänster vi erbjuder våra kunder, säger Aktias vice vd Carola Nilsson.
Om skillnaden mellan Aktia och övriga banker enbart handlar om hur man definierar skatteplanering vill Nilsson inte ta ställning till, eftersom hon inte kan svara på hur de andra bankerna definierar begreppet.
Enligt Nilsson gäller Aktias skatterådgivning i huvudsak familjerättsliga spörsmål för private banking-kunder, i praktiken typiska frågor som kommer upp till exempel i samband med arv eller gåvor.
– Vi upplever att det är viktigt att ge kunden en helhetsbild av den ekonomiska situation som kan uppkomma i samband med till exempel ett arv, och de skattepåföljder som uppstår då. Vår skatterådgivning baserar sig förstås alltid på lagen och den praxis som gäller, säger Nilsson.
Övriga tillfrågade banker anser inte att de sysslar med skatteplanering. Finnwatch har dock kunnat påvisa att också andra banker marknadsfört skatteplaneringstjänster. Nordea och Danske Bank erbjuder private banking-tjänster i skatteparadiset Luxemburg, men hävdar att orsakerna inte är skattemässiga.

Pengar snurrar via Jersey

Rapportens mest konkreta exempel på skatteplanering gäller pensionsbolaget Keva, som sköter pensionerna för anställda inom kommuner, stat och kyrkan. Finnwatch har fått ta del av en mejlkonversation från 2014 mellan Keva och KPMG, där KPMG detaljerat redogör för skatteupplägget hos ett brittiskt fastighetsbolag som Keva placerat pengar i. Fastighetsbolaget undviker skatt genom sina holdingbolag på skatteparadisön Jersey. Dessa holdingbolag har i sin tur grundat nya bolag på Jersey, vilka investerar i fastigheter i Storbritannien. Att snurra pengar via Jersey är ett sätt att minimera skatten. Keva uppger för Finnwatch att arrangemanget är normalt inom internationell fastighetsinvestering samt att Kevas uppgift är att trygga finansieringen av pensionssystemet och då är det inte motiverat att betala mer skatt än internationella skattelagar förutsätter.

Laglig verksamhet – och gråzon

Några andra direkta avslöjanden kommer rapporten inte med för finländsk del. En orsak är att det är svårt att få insyn i verksamheten. Rapportens innehåll baserar sig till stor del på företagens egna svar till Finnwatch och här har graden av samarbetsvilja varierat – många har avstått från att besvara organisationens frågor.
– Vi ville veta i vilken mån de skatteupplägg företagen planerat eller godkänt har lett till rättsliga behandlingar. Av allt att döma vill många av företagen inte uppge det, säger Sonja Vartiala.
Att få fram den här informationen på annat sätt är svårt eftersom företagsnamn inte är offentliga i domstolsbeslut som gäller beskattning. Här vill Finnwatch se en ändring.
När det gäller skatter rör vi oss ofta i en stor gråzon och de företag som svarat på Finnwatchs frågor anser själva att de håller sig inom lagens ramar. Också Finnwatch påminner om att en stor del av tjänsterna är helt normala och allmänt accepterade. Organisationen slår ändå fast att det också förekommer extremfall, som borde fås bort med tanke på samhällets bästa.
Eftersom skatterådgivningstjänsterna är en lönsam affärsverksamhet för många företag, tror Finnwatch inte att en självreglering av branschen skulle fungera. Organisationen anser däremot att lagstiftningen inom området borde skärpas.

ANDRA LÄSER