Positiv respons efter unikt mediesamarbete – Svenska Yles inrikesnyheter kunde i framtiden ingå i dagstidningar

Försöket med att publicera riksnyheter från Svenska Yle i Åbo Underrättelser har lyckats över förväntan, tycker både läsare och mediechefer. – Jag tycker inte att Yle ska gå in för att vara en nyhetsbyrå, men genom att dela ett urval nyheter till lokaltidningarna kan journalistiken i Svenskfinland stärkas, säger universitetslektorn Jenny Stenberg-Sirén.

Försöket med samarbete inom den finlandssvenska mediebranschen har varit lyckat. 
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
16.01.2023 06:02
Blir mångfalden lidande om de finlandssvenska dagstidningarna får publicera en del riksnyheter från Svenska Yle? Det var frågan som utreddes under ett pilotprojekt där Åbo Underrättelser i sex månader fick pröva på att ta in webbtexter från Svenska Yle inom kategorierna inrikes, kultur och sport i sin papperstidning.
Nu har projektet utvärderats av universitetslektorn i journalistik Jenny Stenberg-Sirén vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hon är positivt överraskad av resultatet.
– Samarbetet fungerade bra, det breddade ÅU:s innehåll och tillförde riksnyheter som tidningen annars inte skulle ha noterat. Yle har mycket större resurser att bevaka inrikesnyheter av allmänt intresse än vad lokaltidningarna har och kan dela med sig av dessa utan att det drabbar någon, säger Jenny Stenberg-Sirén.
Universitetslektorn Jenny Stenberg-Sirén vid Helsingfors universitet är positivt överraskad över hur bra mediesamarbetet mellan Åbo Underrättelser och Svenska Yle förlöpte under det sex månader långa pilotprojektet.
Hon har analyserat innehållet i de tryckta Yle-artiklarna, gjort en publikundersökning och diskuterat försöket med både forskare och mediekännare och allt tyder på att projektet utföll väl. Läsarna var nöjda och tidningens innehåll blev mångsidigare. Men det finns orosmoment och principer som måste ses över.
– Så länge det gäller inrikesnyheter som berör hela landet fungerar det bra. Däremot tycker jag inte att grävande journalistik, reportage och personintervjuer lämpar sig att delas i flera olika medier. Yle ska inte heller gå in för att vara en en nyhetsbyrå, redaktionerna ska inte kunna beställa specifikt material av Yle. Samarbete bör gälla sådant som Yle ändå gör, men som lokaltidningarna inte har resurser för att bevaka.

Skulle inte ett dylikt samarbete kring innehållet snedvrida konkurrensen?

– Nej, jag ser det inte så. Samarbetet måste förstås gälla hela Svenskfinland, alla svenska tidningar bör ha samma möjlighet att använda nyhetsmaterialet. Däremot är det svårare med lokalnyheter, för det är där som konkurrensen finns. Men om lokaltidningarna vet att de kan få vissa riksnyheter via Yle kan de satsa allt på att göra bättre egna lokala artiklar och uppföljningar på Yles nyheter. Då vinner journalistiken i det långa loppet, säger Jenny Stenberg-Sirén.
I pilotprojektet ingick inte nyheter från Yle Åboland eller övriga lokalredaktioner i samarbetet, men det behöver inte vara så i ett permanent samarbete, säger Stenberg-Sirén:
— Jag ser inte att man behöver utesluta regionala nyheter. För de mindre tidningarna är lokalnyheter det enda intressanta, samtidigt som de förstås tävlar på just det området, så därför skulle de knappast ta in sånt från Yle. Men nyheter från andra regioner kan också vara intressanta, och gränsen mellan riks och regionalt kan vara svår att dra.

Bara på svenska

Klart är också att den här typen av mediesamarbete bara är aktuellt inom den finlandssvenska mediebranschen. På finska sidan kan Yle inte ha ett motsvarande utbyte, det skulle sätta olika kommersiella aktörer i en ojämn konkurrenssituation. 

Respons på mediesamarbetet

Jenny Stenberg-Sirén har sammanställt hur olika parter i pilotprojektet har upplevt samarbetet:
Läsarna: Överraskande positivt. Hela 77 procent av ÅU:s läsare ställde sig positivt eller neutralt till att Svenska Yles nyhetsartiklar ingick i tidningen. Endast 20 procent upplevde det som negativt.
ÅU:s journalister: Något osäkra. På ÅU saknade journalisterna insyn i vilka nyheter som Yle planerade att bevaka och vilka artiklar som skulle ingå i utbudet en viss dag. De fick välja bland de inrikes-, sport- och kulturnyheter som hade publicerats på Svenska Yles webbsida, men hade svårt att planera tidningen i förväg.
Yles journalister: Tveksamma. En del av journalisterna på Yle kände att de förlorade kontrollen över sina egna artiklar när de publicerades i andra nyhetskanaler.
Mediefältet: Inga problem. Språksituationen gör den finlandssvenska mediebranschen extra sårbar och därför behövs alla former av samarbete som kan hjälpa varje tidningshus att överleva i ett allt tuffare nyhetsklimat.
Cheferna i de bägge mediehusen upplevde också att samarbetet fungerade.
”Samarbetet med Svenska Yle var ett bevis på att modiga och oväntade samarbetsprojekt behövs. Jag hoppas att flera samarbetsprojekt uppstår så att samarbetet inom den finlandssvenska mediebranschen kan stärkas”, säger Tom Simola, chefredaktör vid Åbo Underrättelser.
”Svenska Yles målsättning är att stärka den finlandssvenska mediebranschen, och det är intressant att höra att den här typen av textsamarbete kunde vara till glädje för både mediebranschen och läsarna”, säger Johanna Törn-Mangs, ansvarig chefredaktör och direktör för Svenska Yle.

HBL: Positivt avvaktande

Också HBL:s chefredaktör Erja Yläjärvi är positivt inställd till ett nyhetssamarbete av det här slaget, även om hon inte tror att HBL direkt skulle gynnas av det.
– HBL satsar på eget och unikt innehåll, det är det som vi vill erbjuda våra prenumeranter. Men vi förhåller oss positiva till förslaget att de finlandssvenska mediehusen får publicera en del public service-material i sina kanaler, säger Erja Yläjärvi.
Chefredaktör Erja Yläjärvi strävar efter att HBL satsar på egna och unika artiklar, för det är det som prenumeranterna vill ha. – Men för tidningar som ges ut på minoritetsspråk är det värdefullt att det finns ett utbud av riksnyheter som man kan använda för att bredda bevakningen, säger hon.
Hon säger att det för tidningar på minoritetsspråket vore värdefullt att få tillgång till Yles riksnyheter, eftersom det numera saknas en svenskspråkig nyhetsbyrå som producerar dylika texter.
– Yle har en bredd i sin bevakning som ingen finlandssvensk dagstidning kan nå upp till, så tidningarna missar i dag många inrikesnyheter av allmänt intresse. Men det är Yle som producerar materialet ifråga och fattar i sista hand beslutet om samarbetet kan bli verklighet, säger hon. 
Klart är redan i det här skedet att om samarbetet kring textinnehåll fortsätter skulle det vara tillgängligt för alla finlandssvenska medier, inte bara ÅU, och att det främst skulle gälla allmänna riksnyheter. Det här är också en aspekt som både Erja Yläjärvi och Jenny Stenberg-Sirén framför.

ANDRA LÄSER