Riksdagen måste förhindra skadliga konsekvenser av omvandlingsterapi

06.03.2022 19:15 UPPDATERAD 07.03.2022 10:58
Så kallad omvandlingsterapi innebär att man försöker förändra den sexuella läggningen, könsidentiteten eller könsuttrycket hos personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Den bakomliggande uppfattningen är vanligen att en sådan person är andligt, psykiskt eller fysiskt trasig eller ”fel”, eller att personen bör anpassas till normerna inom gemenskapen för att upprätthålla dess harmoni.
Omvandlingsterapi kan i en andlig gemenskap innebära förbön enligt personens eget önskemål om att förändras, eller en själavårdssituation där pastorn försöker driva ut homosexualiteten ur en person. Också en person som själv försöker förändras kan aktivt medverka i eller delta i organisering av omvandlingsterapi. Inom hälsovården har det hänt att personalen uppmanat transpersoner att överge den upplevda identiteten för att i stället identifiera sig med det kön de tilldelats vid födseln.
Ur ett bredare perspektiv kan omvandlingsterapi tolkas som all verksamhet som skapar ett behov hos människor att förändra sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. På så sätt berör omvandlingsterapin hela livet, allt från attityder, sätt att tala, människosyn till tolkningen av heliga texter.
Det finns forskning som visar att omvandlingsterapier inte når önskat resultat. De kan i stället leda till problem med självupplevelsen, den psykiska hälsan, sociala relationer, samt hur man utövar och upplever andlighet. I värsta fall kan en person välja att ta sitt liv till följd av omvandlingsterapi.
Det vore viktigt att trosgemenskaper som utövar eller understöder omvandlingsterapier skulle få en ökad förståelse för sexuell läggning och könsmångfald. Regnbågsföreningen Malkus strävar efter att främja andligt och själsligt välbefinnande för personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. Föreningen vill också föra dialog med andliga rörelser och hjälpa hbtq-personer att berätta om sina erfarenheter i den egna rörelsen. Då kan de bidra med ökad kunskap och påverka det egna samfundet. Malkus vill också hjälpa samfund att utifrån sina egna förutsättningar lära sig att bättre bemöta hbtq-personer inom samfundet. För att nå dessa målsättningar har föreningen gjort omfattande enkätundersökningar kring omvandlingsterapier. Rapporten om den senaste enkätundersökningen kan läsas här.
Inför riksdagens behandling av medborgarinitiativet om att förbjuda omvandlingsterapi är det viktigt att diskutera vilka behov och sårbarheter som finns hos de människor som söker sig till olika omvandlingsterapier. Det är nödvändigt att klargöra med vilken lagstiftning man ska kunna förhindra omvandlingsterapins skadliga konsekvenser. Man bör också fundera noggrant på vilken typ av verksamhet man vill förbjuda och vad som kan komma i dess ställe. Andliga gemenskapers tystnadskultur kan leda till att situationen för hbtq-personer försämras ytterligare. Förutom ett förbud behöver personer som engagerar sig i omvandlingsterapier välfärdstjänster som möter deras specifika behov. Alla har nytta av att hbtq-personer får och vågar vara sig själva och hittar sin egen plats i gemenskapen. Då mår alla bättre.
Regnbågsföreningen Malkus hoppas att riksdagen utreder hur ett eventuellt förbud skulle påverka verksamheten kring omvandlingsterapi, att den beaktar det stöd som berörda personer kommer att behöva och reflekterar över individens okränkbara religionsfrihet i förhållande till andlig påtryckning utifrån. Föreningen hoppas därmed att riksdagen noga överväger hur förbudet formuleras.

Saga Lydén,

ordförande,

Heidi Lehtonen,

vice ordförande,

Regnbågsföreningen Malkus rf

ANDRA LÄSER