Ican har förtjänat Nobelpriset

Kärnvapennedrustning förutsätter naturligtvis att samtliga kärnvapenmakter är med. Det nya avtalat är ett viktigt utpressningsinstrument mot deras riktning.

Kärnvapen är ett existentiellt hot mot hela mänskligheten. De passar inte för krigföring, bara för folkmord. Deras användning kan under inga omständigheter godkännas.
Det finns 15 000 kärnvapen i stridsspetsar, ett mångfaldigt antal för att göra vår planet till ett omöjligt ställe för människorna att leva på. Det finns inga trovärdiga scenarier som kunde visa att ett begränsat kärnvapenkrig skulle vara möjligt. Och redan en enda kärnladdning i Europa kan ha ödesdigra konsekvenser för hela kontinenten, inklusive Finland och finländarna.
Strävandena att förbjuda kärnvapen fick fart redan på 1960-talet och ledde först till avtal om förbud mot kärnvapenprov och 1968 till icke-spridningsavtalet eller Non-Proliferation Treaty (NPT) som det heter på engelska.
NPT har tre ändamål: att stoppa kärnvapnens spridning så att staterna utan kärnvapen förbinder sig att inte skaffa sådana. Det andra är att garantera samtliga länder en möjlighet till en fredlig användning av kärnkraft. Och det tredje är att kärnvapenmakterna förbinder sig att främja kärnvapenavrustning med en total avskaffning som slutmål.
En del länder har efter NPT:s ikraftträdande övergivit sina kärnvapenprogram, men utanför avtalet har Indien, Israel och Pakistan skaffat sig kärnvapen. Så har också Nordkorea gjort efter att ha lämnat avtalet.
Utöver de fem kärnvapenmakterna har 185 länder ratificerat NPT-avtalet och bundit sig till att avstå från kärnvapen. De har redan länge och förgäves väntat att kärnvapenmakterna på allvar skulle ta itu med den kärnvapenavrustning som de har förpliktat sig till.
Av stormaktsledarna har bland annat Reagan, Gorbatjov, Obama och Medvedev tidvis omfattat visionen av en värld utan kärnvapen. Men frustrationen har hela tiden ökat eftersom det saknas framsteg i nedrustning. Kärnvapenmakterna utvecklar nya kärnvapen och moderniserar sina gamla vapensystem.
Kärnvapenmakternas fixering vid sina kärnvapen lockar också andra att tänka att de borde säkra sin ställning och makt genom att skaffa kärnvapen. Detta är också den nordkoreanska ledarens i och för sig logiska, om inte acceptabla, motiv för att skaffa sig en livförsäkring i form av ett svampmoln.
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons grundades för tio år sedan för att samordna strävandena att få till stånd ett totalt förbud mot kärnvapen. För två år sedan ledde detta till att över 120 länder i FN röstade för att påbörja processen för ett sådant avtal.
Tidpunkten för att belöna Ican med Nobels fredspris var sällsynt rätt. Förhandlingarna avslutades i somras med att totalförbudsavtalet Nuclear Ban Treaty (NBT) godkändes och nu har öppnats för undertecknande. De alliansfria länderna i EU, Cypern, Irland, Malta, Sverige och Österrike har varit med i processen från första början, men Finland har stått utanför.
Detta skall beklagas. Finland har inga skäl att stå utanför processen. Finland och Sverige borde från första början ha koordinerat sitt agerande som då skulle ha gett oss en god möjlighet att påverka processen och rätta till en del av de svagheter som nu finns i avtalet. Detta skulle också ha förstärkt underlaget för vårt bilaterala säkerhetspolitiska samarbete.
Kärnvapennedrustning förutsätter naturligtvis att samtliga kärnvapenmakter är med. Det nya avtalet är ett viktigt utpressningsinstrument mot deras riktning. NBT och NPT kompletterar varandra. Samtliga 122 länder som röstade för NBT är också med i NPT. Finlands medverkan i processen skulle också klargöra att Finland inte godkänner legitimiteten av kärnvapen och aldrig anlitar andra länders kärnvapen för sin säkerhet.

ANDRA LÄSER