Ingen våldsam smittspridning trots att många barn exponerats för coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd intensifierar sin uppföljning av infektioner bland barn och unga genom att samla in uppgifter om exponering och smittspridning.

Trots att många har exponerats för coronaviruset i skolor och på daghem har smittan inte spridit sig vidare särskilt mycket.
Sedan skolstarten har Institutet för hälsa och välfärd fått kännedom om över 40 situationer där en person som burit på coronaviruset riskerat att smitta andra på daghem, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt har över 1 700 personer placerats i karantän. Men tills vidare har smittspridningen bland dem som exponerats för viruset varit liten.
– De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren har smittspridningen hittills varit låg, säger sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.

Även personer med lindriga symtom ska testas

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom i luftvägarna kan föräldrarna följa situationen hemma under några dagar innan de tar barnen till coronatest.
Institutet för hälsa och välfärd betonar däremot att äldre barn, unga och vuxna ska söka sig till test genast när de får ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset. Personer med symtom ska inte heller röra sig utanför hemmet. Institutet understryker vikten av att barn testas också vid lindriga symtom om en familjemedlem har exponerats för ett bekräftat coronavirusfall eller rest utomlands under de två föregående veckorna.
ANDRA LÄSER