Vart fjärde storföretag siktar på klimatneutralitet – fyra procent bryr sig inte alls

Bara fyra procent av storföretagen i Finland struntar i allt vad klimatåtgärder heter. Många storföretag ser klimatinsatser som en konkurrensfördel, men de menar att den största bromsklossen är att de inte vet hur lagstiftningen kommer att förändras, visar en enkät.

Bara en del av de inhemska storföretagen jobbar i dag inom den traditionella industrin, men de allra flesta jobbar på att minska sin klimatpåverkan.
Peter Buchert
16.03.2020 10:45 UPPDATERAD 18.03.2020 11:24
I den mån storföretagen vidtar klimatåtgärder är det i första hand för att bära sitt samhällsansvar. Fyra femtedelar av alla storföretag i Finland uppger samhällsansvaret är en av de viktigaste drivkrafterna.
Det framgår av studien Korsdrag i luften som Innolab vid Vasa universitet och forskarkollektivet e2 Forskning har gjort utifrån en enkät.
När storföretagens ledare får räkna upp sådant som hejdar dem från ytterligare klimatåtgärder pekar de flesta på lagstiftningens oförutsägbarhet. En företagsledare uppger att "de politiska besluten saknas".
– Företagen önskar en förutsägbar omvärld, men landets regering byts efter varje valperiod. Både mellan och inom partierna finns olika åsikter om klimatpolitiken, säger Tommi Lehtonen, professor vid Vasa universitet.
Storföretagens näst vanligaste orsak till klimatpassivitet är uppfattningen att klimatåtgärder på företagsnivå inte spelar någon större roll. Men lika många storföretagsledare tänker precis tvärtom, att inget kunde minska deras vilja att fortsätta med klimatarbetet. Här kan man se branschvisa skillnader.
– Särskilt inom handeln är motivationen att agera stark. Där följer man konsumenternas tankar och vardag, vilket gör att klimatgärningar känns särskilt viktiga för de företagen, säger Lehtonen.
I den mån storföretagen vidtar klimatåtgärder motiverar man det främst med samhällsansvar och image.
– Att ett företag bär sitt samhällsansvar är också en del av marknadsföringen och en konkurrensfaktor, säger forskaren Annu Perälä.
Drygt en tredjedel av ledarna anser att klimatåtgärder kan öka företagets konkurrensförmåga.
”Marknadsekonomin fungerar så att alla företag måste utvecklas i klimatfrågan för att åtminstone inte förlora i konkurrensförmåga", säger en ledare i de anonymiserade enkätsvaren.
Å andra sidan menar en femtedel av de tillfrågade att intresset för klimatgärningar dalar så snart företagets konkurrenskraft avtar.
När storföretagens ledare får frågan hur klimatförändringen oroar dem svarar de flesta att de oroar sig för de globala effekterna och framtida generationer, medan bara en bråkdel oroar sig över hur klimatförändringen ska drabba Finlands ekonomi eller företaget de leder.
Forskaren Mari K. Niemi säger att storföretagens ledares åsikter i klimatfrågan är viktiga eftersom de har stora möjligheter att påverka utsläppen och eftersom allas insatser behövs för att tackla klimatförändringen.
Storföretagen bedömer generellt att det har skett en stor vändning inom näringslivets inställning till klimatfrågan, att man har gått från ord till handling på kort tid. Hela 96 procent uppger att deras företag har vidtagit klimatåtgärder. De flesta åtgärderna har gjorts inom uppvärmning av fastigheterna, sophantering och produkternas livscykel. Det är främst inom kommunikations- och konsultbranscher samt inom it-företag som man gått in för klimatsmartare resepolicy.
Enligt studien siktar vart fjärde av de finländska storföretagen på klimatneutralitet.
– För att lösa ett problem klimatförändringens art krävs allas insatser. Insikten om att vi alla är i samma båt ökar motivationen att vidta klimatåtgärder, och den här enkäten visar att företagen är med. Storföretagsledarnas uppfattningar är ett viktigt forskningsobjekt eftersom till exempel industrin och handeln har goda möjligheter till effektiva klimatgärningar, säger projektledaren Mari K. Niemi.

ANDRA LÄSER