Att störa andra är inte ett gott uppförande

Alla kan inte, och behöver inte heller tycka om allt. Skolans uppgift är dock att erbjuda mångfald, vidga vyer, öppna ögon och öron.

Musikhuset i Helsingfors där konserten för huvudstadsregionens finlandssvenska elever ordnades.
22.11.2017 05:50 UPPDATERAD 22.11.2017 18:44
Som en del av det officiella Finland 100-årsprogrammet bjöd Svenska litteratursällskapet och avdelningen för musikpedagogik vid Sibelius-Akademin skolelever och studeranden på konserten Vägen hem – en vandring i finlandssvenska tonlandskap. Konserten var gratis för skolorna och i huvudstadsregionen gick årskurserna 1–7 samt gymnasierna nästan mangrant på konserten. Konsertsalen i Musikhuset fylldes fyra gånger, i den stora festsalen vid Vasa övningsskola gavs tre konserter.
Lärarna hade fått pedagogiskt material så att man kunde förbereda konsertbesöket på förhand. Det bjöds på folkmusik, jazz och konstmusik och på scenen fanns såväl etablerade artister som unga musikstuderande. Publiken fick delta i allsång och för att stimulera alla sinnen illustrerades hela konserten med såväl dans som konstverk och bildspel gjorda av gymnasiestuderande. Feedbacken har varit mycket positiv, såväl av elever som av lärare.
Eva Sundgren beklagar att några åhörare betedde sig dåligt (HBL 4.11, 18.11). På alla konserter har publiken levt med på olika sätt, men majoriteten av åhörarna har uppfört sig väl. Enligt Bicca Olin kan man dock inte begära att ungdomar ska sitta stilla om de inte deltar av egen fri vilja (HBL 12.11). Då skall de ha rätt att sysselsätta sig med annat, som till exempel mobiltelefoner, ifall programmet inte intresserar. Eller låta bli att stiga upp när man, som i det här fallet, sjöng nationalsången. Enligt Olin skall man inte rangordna ungas beteende enligt ålderdomliga principer.
Skolklasser och gymnasiegrupper går på teater och konserter och gör studiebesök inom många ämnen, såväl under skoltid som ibland på kvällstid. Det hör till undervisningen och i det fallet frågar man inte efter fri vilja. I läroplanen för den grundläggande utbildningen står det under rubriken ”Kulturell kompetens”: ”Genom samarbete i och utanför skolan lär sig eleverna att lägga märke till kulturella särdrag och att fungera på ett smidigt sätt i olika miljöer. De ska fostras att bemöta andra människor med respekt och att iaktta goda vanor. Eleverna ska få möjlighet att uppleva och tolka konst, kultur och kulturarv.”
I gymnasiets läroplan heter det: ”Gymnasiet ska samarbeta med olika aktörer. Då verksamhetskulturen utvecklas ska man fästa uppmärksamhet vid gymnasiet som språk- och kulturmiljö och vid att främja ett gott uppförande.” Att störa andra och vara nonchalant mot dem som talar eller uppträder är inte ett gott uppförande.
Olin efterlyser mer ungdomskultur åt folket. Det erbjuds också i skolan, till exempel på musiklektionerna spelar och sjunger man också pop- och rocklåtar. Men vi skall komma ihåg att även inom den genren finns det lika många musiksmaker som det finns studerande i klassrummet. Som musiklärare tycker jag att det är en rikedom att mina elever och studerande har olika musiksmak. Alla kan inte, och behöver inte heller tycka om allt. Skolans uppgift är dock att erbjuda mångfald, vidga vyer, öppna ögon och öron. Såväl i klassrummet som utanför dess väggar lär vi oss av och med varandra.
Med närmare 9 000 åhörare på sju konserter var det sällan knäpptyst och det är helt förståeligt. Dåligt uppförande kan man däremot inte uppmuntra eller försvara. Det är inte ålderdomligt att lära sig ta del av olika sorters evenemang, respektera olika åsikter och visa hänsyn. Det är helt i enlighet med läroplanerna, vars mål är att fostra ansvarstagande samhällsmedlemmar med goda sociala färdigheter.

Marina Lindholm

arrangör och programansvarig för konserten, lektor i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin, lektor i musik vid Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska skolan

ANDRA LÄSER