Svenska dagen: Dag Wallgren, Carl Haglund, Krista Siegfrids och Alexander Stubb får folktingspris

Folktinget delar i år ut 15 förtjänstmedaljer i samband med Svenska dagen.

Alexander Stubb hör till årets pristagare.
Johanna Häggblomjohanna.haggblom@hbl.fi
04.11.2022 15:00

Folktingets förtjänstmedaljer

Medaljen utdelas årligen åt personer som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Folktingets förtjänstmedalj i silver 2022

Dag Wallgren, ekonomie magister, verkställande direktör vid Svenska litteratursällskapet, Helsingfors
Dag Wallgren
Dag Wallgren har i 26 år arbetat inom Svenska litteratursällskapet i Finland, sedan 2008 som sällskapets verkställande direktör och chef för förmögenhetsförvaltningen. Under hans tid som VD för SLS har organisationen utvecklats till en modern kunskapsorganisation som dels har en central roll i att bevara och synliggöra det svenska kulturarvet i dagens digitala värld, och som dels är den viktigaste finansiären av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om det svenska i Finland. Bland de stora samarbetssatsningar som han varit initiativtagare till kan nämnas digitaliseringen av den finlandssvenska dagspressen inom Nationalbiblioteket och det stora nordiska forskningsprogrammet ”Framtida utmaningar i Norden”. Hans insatser för SLS förmögenhetsförvaltning har möjliggjort en betydande tillväxt av de medel som Svenska Kulturfonden använder för att stöda svensk kultur och utbildning i vårt land.
Carl Haglund, verkställande direktör, Helsingfors
Carl Haglund
Tidigare folktingsledamot Carl Haglund har bland annat fungerat som Europaparlamentariker åren 2009-2012, riksdagsledamot åren 2015-2016, försvarsminister åren 2012-2015 och partiordförande för Svenska folkpartiet åren 2012-2016. Hans värv i politiken genomsyrades av ett starkt fokus på det svenska språket i Finland. Redan innan han blev invald i Europaparlamentet hade han en gedigen bakgrund inom media och politik. Idag verkar Haglund som verkställande direktör för ett pensionsbolag som förvaltar en stor del av Svenskfinlands pensioner.

Folktingsmedalj i brons 2022

Gun Oker-Blom, utredare, tidigare direktör vid UBS svenska enhet, Helsingfors
Gun Oker-Blom på FSL:s seminarium i augusti 2021. 
Gun Oker-Blom har arbetat som undervisningsråd med ansvar för bland annat utvecklingen av modersmålet i de svenska skolorna i Finland och som direktör vid Utbildningsstyrelsens svenska enhet. Oker-Blom har även arbetat som direktör vid nordiska Nifin. Gun Oker-Blom har under hela sin karriär arbetat både forskningsbaserat och framtidsorienterat för den svenska skolans bästa i en nordisk kontext. Efter sin pensionering från Utbildningsstyrelsen fick hon det viktiga uppdraget som utredare för finlandssvensk utbildning från småbarnspedagogik till universitetsutbildning. Bl.a. inom Svenska Folkskolans Vänners styrelse har hon målmedvetet sedan år 2013 arbetat för svensk utbildning.
Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda
Jan-Erik Eklöf har jobbat inom olika områden, allt från studentorganisation, SFP och idrotten till kyrkliga samfälligheten och språkpolitik inom HUS under ett tidsspann på närmare 40 år. Inom skolidrotten har Eklöf lett det stora finlandssvenska idrottsevenemanget Stafettkarnevalen sedan år 2010. Han har aktivt bjudit in inte bara språkbadsskolor till Stafettkarnevalen, utan även enstaka helt finskspråkiga, för att ge dem en chans att njuta av idrottsglädjen på Stafettkarnevalen men även för att öka förståelsen för det svenska i Finland. Eklöf har även befrämjat det svenska i Finland som folktingsledamot.
Emilie Gardberg, dekan, Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet, Helsingfors
Som verksamhetsledare för Åbo musikfestspel (2008–2012) och intendent för Åbo filharmoniska orkester (2012–2017) har Emilie Gardberg verkat för att synliggöra svenskan som en levande del av det finländska kulturlivet. Hon har varit ordförande för Finlands äldsta ännu verksamma förening, det tvåspråkiga Musikaliska sällskapet i Åbo (2010–2016) samt direktionsmedlem och -ordförande för Svenska kulturfonden i Åboland (2015–2020). Hon är engagerad i SFP:s verksamhet på sin hemort, den svenska språkön Salo, och är en uppskattad kulturkolumnist på Hufvudstadsbladet. Sedan år 2021 är hon verksam som dekan för Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet, Helsingfors.
Mikael Hiltunen, projektchef, Borgå
Mikael Hiltunen.
Mikael Hiltunen har med sin positiva framtoning kring det svenska i Finland lett Svenska nu-teamet vid Hanaholmens kulturcentrum sedan 2017 på ett framgångsrikt sätt. Verksamheten Svenska nu är mycket uppskattad bland svensklärarna i de finska skolorna. 2021 arrangerade nätverket Svenska nu 655 workshoppar och 565 teater- och musikföreställningar i hela landet. Sammanlagt 347 olika skolor medverkade. Hiltunen har även arrangerat att tjugotal seminarier för lokala beslutsfattare runtom i landet under åren. Med de träffarna har Svenska nu skapat en arena för en balanserad språkdiskussion. Hiltunen har också arrangerat finsk-svenska mötesdagar för politiskt sakkunniga i Finland.
Anneli Jäätteenmäki, politiker och jurist, Lappo
Anneli Jäätteenmäki var Finlands första kvinnliga statsminister. Hon var riksdagsledamot under åren 1987-2004 och ledamot av Europaparlamentet 2004–2019. Under sin tid i riksdagen var hon medlem i Nordiska rådet. På senare tid har hon också varit politiskt aktiv som ledamot i Lappos stadsfullmäktige och i Södra Österbottens välfärdsområde. Under sin tid som justitieminister införde hon ändringar i språklagen som förbättrade svenska språkets ställning i de statliga affärsverken. Sedan 2019 har hon varit styrelsemedlem för Kulturfonden för Sverige och Finland, och år 2021 var hon även styrelsens ordförande.
Wiveka Kauppila, förvaltningsöverskötare, koordinator för den svenska servicen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo
Wiveka Kauppila.
Wiveka Kauppila har gjort en insats utöver det vanliga för att ge den svenskspråkiga befolkningen tillgång till bättre svenskspråkig service och vård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Med sin erfarenhet och befattning som bas, men med en avgörande inställning att alltid göra mera än vad som förväntas, har Kauppila utgående från gällande språklagstiftning lyckats främja användningen av svenska inom sjukvårdsdistriktet. Detta har hon på ett förtjänstfullt sätt åstadkommit genom samarbete med bl.a. Kommunförbundet, Folktinget, olika ministerier och andra sjukvårdsdistrikt. Kauppila har även haft en central uppgift i planeringen av den svenskspråkiga verksamheten i Egentliga Finlands välfärdsområde.
Wilhelm von Nandelstadh, entreprenör, kommunalpolitiker, Sastamala
Karin Ringbom och Wilhelm von Nandelstadh äger herrgården Vanhakylän kartano i Sastamala. 
Wilhelm von Nandelstadh är en finlandssvensk entreprenör som med kraft slagit igenom i finskspråkiga Birkaland. Han ställde upp i kommunalvalet i Sastamala stad år 2021 och blev vald till stadsfullmäktige med högt röstetal. Han invaldes även i stadsstyrelsen och är ordförande för stadens näringsutskott. Han har tillsammans med sin fru Karin utvecklat Vanhakylä gård där de har skapat ett musteri. Han har konsekvent använt både finska och svenska i sin marknadsföring och framtoning trots den helfinska omgivningen. Han har i de lokala medierna i Sastamala fått stor uppmärksamhet för sina insatser.
Pertti Panula, svensk professor i biomedicin, tidigare prorektor vid Helsingfors universitet, Kyrkslätt
Pertti Panula.
Pertti Panula har haft en central roll i att utveckla den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet. Under åren som professor främst inom ramen för undervisningen och forskningssamarbeten inom det medicinska området och senare, då han åren 2014-2018 fungerade som prorektor med ansvar för tvåspråkigheten, var hans oförtröttliga insats avgörande för att bevara och förstärka det svenska under en tid som präglades av en försvagad finansieringsbas och många förändringar både vad gäller undervisningen och förvaltningsstrukturen vid universitetet.
Elina Pirjatanniemi, professor, Åbo
Elina Pirjatanniemi är professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi. Hon kommer från en helt finskspråkig bakgrund och är ett fantastiskt exempel på hur man kan bli helt tvåspråkig och spela en viktig roll i utvecklandet och förstärkandet av det svenska i Finland. Som professor i statsrätt och folkrättsvetenskaper vid Åbo Akademi hjälper Pirjatanniemi årskull efter årskull av studerande att förstå komplexa frågor i anknytning till bland annat svenskans ställning. Pirjatanniemis aktiva roll i samhällsdebatten har också ökat förståelsen för svenskans ställning i Finland.
Torbjörn Sandén, pedagogie doktor, pensionerad direktör Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Torbjörn Sandén har ägnat hela sin karriär åt att utveckla den finlandssvenska skolan. Som lärare och rektor i grundläggande utbildningen, som ledare för rektorsutbildningen sedan 2006 och under de senaste tio åren som direktör för Centret för livslångt lärande har han gjort en betydande insats för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap. Sandén har med ett enormt pedagogiskt kunnande och ett stödjande ledarskap under mer än tre decennier utbildat, fortbildat och inspirerat lärare och rektorer i Svenskfinland.
Krista Siegfrids, artist, Kaskö/Amsterdam
Krista Siegfrids är en finlandssvensk artist som gjort en karriär både i Finland och internationellt. Siegfrids representerade Finland i finalen i Eurovision Song Contest i Malmö år 2013. Krista Siegfrids deltog år 2016 och 2017 i Melodifestivalen. Hon har också blivit känd som programledare och jurymedlem i flera stora sångtävlingar såsom den finländska uttagningen till Eurovision Song Contest, MGP Finland och The Voice Kids. Som programledare i finskspråkiga sångtävlingar och som finländsk artist har Krista Siegfrids inte varit rädd för att framhålla sitt svenska modersmål och sitt finlandssvenska och Österbottniska ursprung, och är en viktig förebild inom musikbranschen för finlandssvenska ungdomar.
Alexander Stubb, direktör vid School of Transnational Governancevid Europeiska universitetsinstitutet, Florens
Alexander Stubb.
Alexander Stubb var Finlands statsminister åren 2014-2015. Han har även varit utrikesminister, handels- och Europaminister, finansminister och nordisk samarbetsminister. Stubb var Europaparlamentariker åren 2004-2008 och riksdagsledamot 2011-2017. Han var även ordförande för Samlingspartiet åren 2014-2016. Stubb har en tvåspråkig bakgrund och är känd för sina breda språkkunskaper och sin förmåga att kommunicera ledigt på många språk. Stubb har skrivit flera böcker om Europeiska unionen och varit kolumnist för bl.a. Dagens Industri och bidragit till att skapa en positiv Finlandsbild i Sverige. Stubb fungerar som bäst som direktör för School of Transnational Governance vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens.
Taina Tuominen, rektor, Borgå
Taina Tuominen valdes till skolföreståndare då Svenskbacka skola grundades år 2011. Efter en paus på 40 år fick Kervo åter en svensk skola. Samtidigt som hon startade skolan och hade egen klass, arbetade hon målmedvetet för en synlig och fungerande svenskspråkig utbildningsstig i Kervo. Det resulterade i att dagis och skola flyttade ihop och att elevantalet ständigt ökar. Som aktiv styrelsemedlem i Språkönätverket r.f. har Taina inspirerat många till pedagogisk utveckling. Taina är unik och hennes stora insats i Kervo bidrar på ett förtjänstfullt sätt till Finlands livskraftiga tvåspråkighet.

ANDRA LÄSER