Studie: Många lokalpolitiker ser klimatfrågan som en onödig kostnad

Kommunernas insatser är viktiga om Finland ska klara sina klimatmål, men kommunalpolitikerna tvekar att ta tuffa beslut, visar en färsk studie.

Många kommunalpolitiker uppfattar att klimataktivisterna överröstar folkopinionen i klimatfrågan.
Peter Buchert
11.06.2020 21:01 UPPDATERAD 12.06.2020 14:01
Över hälften av lokalpolitikerna befarar att motsättningarna inom befolkningen ökar om de driver på en tuffare klimatpolitik. Många är också rädda för att klimatåtgärderna slår orättvist mot folk.
Det är kontentan av en enkät som tankesmedjan E2, Vasa universitet och Kommunförbundet utfört inom ramen för forskningsprojektet Korsdrag i luften som tar pulsen på den nationella samstämmigheten i klimatfrågan.
HBL skrev i våras om storföretagens klimatattityder.
Den senaste enkäten riktades till 413 kommunalpolitiker, och den visar att 53 procent är rädda för att samhällsmotsättningarna ökar när man försöker minska utsläppen. Hela 46 procent befarar att Finlands nationella klimatåtgärder inte får effekt medan en ansenlig andel oroar sig för att kostnaderna för åtgärderna fördelas ojämnt mellan befolkningsgrupper (41 procent) eller regionalt ojämnt (35 procent).
"Resultaten visar att man måste beakta farhågorna kring rättviseaspekterna om man vill nå upp till Finlands höga klimatambitioner", säger forskaren Ville Pitkänen i ett pressmeddelande.
Forskarnas analys av enkäten är att politiker på högersidan och med konservativa värderingar ofta oroar sig för klimatåtgärdernas kostnader och för att industrin ska försvinna från Finland. Politiker på vänsterflanken och med liberala värderingar är i stället oroliga för att man inte förstår situationens allvar eller kommunens moraliska förpliktelser att göra klimatpolitik.
Enkäten visar också på en generell kontrovers: i regel backar kommunalpolitiker på bred front upp kommunala klimatåtgärder trots att många anser att de inte är särskilt effektiva. Till exempel att bygga tätare för att minska på behovet av bilism anses effektivt bara i större städer.
"Hemort och värdegrund spelar in. Storstadsbor med liberala värderingar anser att nästan alla klimatåtgärder är effektivare än vad konservativa politiker på små orter bedömer", säger professor Tommi Lehtonen i pressmeddelandet.
En dryg tredjedel av de tillfrågade uppfattar att kommunala klimatåtgärder har så liten inverkan att det minskar på motivationen. Nästan fyra av tio säger att det är svårt att påvisa att klimatåtgärder har effekt.
Sammantaget betyder det att många kommunalpolitiker ser klimatpolitiken ur ekonomiskt perspektiv. Bara om kommunen kan spara pengar på en klimatåtgärd får den rejäl uppbackning (60 procent). I gengäld menar 40 procent att kommunens strama ekonomi försämrar möjligheterna att driva igenom klimatåtgärder.
"De populäraste klimatåtgärderna är sådana som kan spara pengar. Kommunfältet är ständigt i ekonomiskt trångmål, och även i klimatfrågan väger ekonomin tungt", säger forskaren Jussi Westinen.
De kommunala beslutsfattarna upplever att klimataktivisterna lobbar flitigast, följda av klimat- och miljöorganisationer. Hälften anser att aktivisterna får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i det kommunala klimatarbetet. Här skulle de föredra att forskarnas och allmänhetens röst hördes mer.
Oron för att allmänheten förbises rimmar väl med oron för rättviseaspekten, påpekar forskarna.

ANDRA LÄSER