Vitalisering av samtal bådar gott för socialpolitikens framtid

Vi önskar att i en tid av tilltagande politisk polarisering understryka vikten av att politiska företrädare tar plats i offentligheten.

Heder åt Árni Páll Árnason, som bemöter vår kritikdebattplats (HBL 15.11). Árnason, som skrivit rapporten ”Viden som virker i praksis”, uppger att han är övertygad om att det finns starka, gemensamma drag i de nordiska välfärdsmodellerna. Som exempel nämner han ett stabilt utbud av och allmän rätt till skattefinansierade välfärdstjänster, ett starkt trepartssamarbete, en nyckelroll för kommuner i tillhandahållande av tjänster och ett aktivt civilsamhälle.
Vi håller med; visst finns i de nordiska välfärdsmodellerna historiskt och ideologiskt gods inbyggt, men vad vi efterfrågade var uttryckliga politiska mål. Vad ska uppnås med det stabila och generellt utformade utbudet av välfärdstjänster, det starka trepartssamarbetet, det långtgående kommunala självstyret och det aktiva civilsamhället?
Árnason väjer inte för frågan. Han resonerar om mål, men när det gäller de konkreta målen har ”övertygelse” bytts mot ”tro”. Vi antar att han, precis som vi, är osäker på om det finns gemensamma socialpolitiska mål och vilka dessa i så fall skulle vara. Han skriver att han tror att det finns ett allmänt samförstånd i de nordiska länderna om att jämställdhet, minimala inkomstskillnader och social inkludering är grundläggande socialpolitiska mål.
Här ansluter vi oss till Árnasons tro, och adderar värdet ”ekologisk hållbarhet”. Jämlikhet, jämställdhet och solidaritet förutsätter samhällelig organisering som erkänner att det sätt många av oss i västvärlden är vana att leva på tär på naturens resurser på ett ohållbart sätt.
Vi efterlyste inte en socialpolitisk plan för alla nordiska länder och syftet med vår insändare var inte heller att fokusera på akademisk forskning. Vi önskade däremot att i en tid av tilltagande politisk polarisering understryka vikten av att politiska företrädare tar plats i offentligheten och klargör syfte och mål, förklarar normativa ställningstaganden och redogör för visioner. Det är bara så vi kan vitalisera det demokratiska samtalet. Inom akademin kan vi bistå med att beskriva och förklara, mäta och resonera. Vad vi ska akta oss för både inom akademin och inom politiken är förgivettaganden.

Matilda Wrede-Jäntti

socialpolitisk forskare, lektor, Helsingfors universitet

Torbjörn Hjort

socialpolitisk forskare, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet

Tapio Salonen

professor i socialt arbete, vicerektor, Malmö universitet

Liv Johanne Solheim

socialpolitisk forskare, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Katarina Hollertz

socialpolitisk forskare, lektor,

Sara Hultqvist

socialpolitisk forskare, lektor,

Jörgen Lundälv

socialpolitisk forskare, docent,

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

ANDRA LÄSER