Pengar, hem och familj bidrar till trygghet för sårbara grupper

Personer som hör till sårbara grupper i samhället önskar att deras behov skulle bemötas individuellt.

Personer som hör till sårbara grupper har både goda och dåliga erfarenheter av säkerhetsmyndigheterna. Foto: SPT
SPT
10.06.2021 14:25 UPPDATERAD 10.06.2021 14:29
Den enkät som Inrikesministeriet gjort bland personer i sårbara grupper i samhället visar att det både finns bra och dåliga erfarenheter av säkerhetsmyndigheter. De dåliga erfarenheterna handlar ofta om trakasserier och diskriminering.
Tilliten till myndigheterna är ändå på en relativt hög nivå.
Kameror och övervakning bidrar inte till en trygghetskänsla hos sårbara grupper.
Mest otrygghet orsakas av olyckor och olycksfall. Dessutom påverkar saker som pengar, religion och bostadsort trygghetskänslan för en del personer. Familj, hem och pengar är faktorer som bidrar till en större känsla av trygghet.
Personer i sårbara grupper betyder i detta fall främst personer med invandrarbakgrund, hbtiq-personer, personer med funktionsnedsättning, romer, barn i särskilt utsatt ställning såsom omhändertagna barn, en del äldre personer, personer i svag socioekonomisk ställning och marginaliserade personer.

Mer medmänsklighet önskas

De som svarade på enkäten önskade lättillgängliga tjänster med låg tröskel i framtiden. Varje grupp önskar att myndigheterna kan identifiera gruppens unika behov och att de har relevant kompetens för att tillgodose dem.
De önskade också att säkerhetsmyndigheterna ska vara mänskliga, empatiska, serviceinriktade och opartiska.
Genom utredningen vill Inrikesministeriet veta hur vardagen ser ut för personer i sårbara grupper och om de upplever sitt liv som tryggt. På basen av svaren ska man utveckla myndighetstjänsterna. Utredningen är också ett led i redogörelsen om den inre säkerheten.

Åtgärder som kan förbättra trygghetskänslan hos personer som hör till sårbara grupper

Myndigheterna måste satsa på det förebyggande säkerhetsarbetet och främjandet av välfärden.
Myndigheterna måste ingripa i diskriminering och främja likabehandling på ett effektivt sätt.
Behoven hos människor i utsatt ställning bör beaktas vid planeringen av verksamheten.
Säkerhetsmyndigheternas interna utbildningar bör utvecklas utifrån utredningen.
Enkäten måste upprepas för att få jämförande material.
Utredningens perspektiv bör utvidgas.
Samarbetet med olika forskningsaktörer bör stärkas.

ANDRA LÄSER