Utsläpp också av förnybar energi

Inget kraftslag är helt koldioxidfritt över hela livscykeln, det gäller såväl kärnkraft som förnybara kraftslag

Jan Strömdahl vid Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen tar upp några kraftbolags saluföring av el från kärnkraft (HBL 19.8). Problemet, enligt honom, är att de använder begrepp som koldioxidfri och fossilfri i sin marknadsföring, och därför bör de anmälas till Konsumentverket.
Inget kraftslag är helt koldioxidfritt över hela livscykeln, det gäller såväl kärnkraft som förnybara kraftslag. Men till skillnad från fossila kraftslag har kärnkraft och förnybart mycket låg klimatpåverkan. Den är inte noll, men är nästan försumbar jämfört med kol, gas och olja. Jag håller med om att ordet koldioxidfri bör undvikas, men om Strömdahl vill anmäla kärnkraftsbolagen så bör han också anmäla alla de kraftbolag som hävdar att deras förnybara el är koldioxidfri, samt de företag vars tillverkning av möbler, mat och bilar lika felaktigt påstås vara koldioxidfri.
Begreppet fossilfri då? Som Strömdahl korrekt skriver måste alla steg i ett kraftslags livscykel tas med, och där kan fossil användning ingå även om själva elproduktionen är fossilfri och inte ger upphov till koldioxidutsläpp. Till exempel sker ofta brytning av uran till kärnkraftverk och järn till vindkraftverk med fossildrivna verktyg och fordon. För en grön omställning måste gruvbrytning, transporter och övriga steg i livscykeln ställas om till fossilfri energi. På så vis kommer klimatpåverkan från alla steg att närma sig noll. Trots detta har kärnkraft och flera förnybara kraftslag redan i dag väldigt låga koldioxidutsläpp.
Strömdahl påstår att Vattenfalls livscykelanalys inte är vetenskapligt erkänd. Det stämmer att den inte är publicerad i en akademisk tidskrift med så kallad peer review. Den genomgår däremot extern granskning via standardiserad miljövarudeklaration, vilket upprepas med några års mellanrum när analysen uppdateras. Ingen vetenskaplig artikel granskas lika noggrant och upprepade gånger. I den metastudie som FN:s vetenskapliga klimatkommitté IPCC använder ingår faktiskt Vattenfalls livscykelanalys. Strömdahl kan vara lugn för att detta har bedömts av oberoende experter då metastudien genomförts vid USA:s nationella laboratorium för förnybar energi.
Den studie från Stanford som Strömdahl hänvisar till beaktas däremot inte av IPCC, och detta på goda grunder då den har flera metodfel. Om man i stället beaktar floran av studier, och särskilt de av relevans för Finland och Sverige, framkommer en helt annan bild över kraftslagens förmåga att begränsa klimatförändringarna. För det är väl det som är det viktiga?

Mattias Lantz

forskare vid Uppsala universitet, medlem av Analysgruppen (analys.se)

ANDRA LÄSER