Insändare: Sockenstugans stängning omvandlades till ”flyttning”

03.02.2023 18:19
En adressändring. En tjänsteperson tar en penna i sin hand och – vips! – Daghemmet Sockenstugan har flyttat över 2,5 kilometer.
Avståndet är långt för korta ben. Adressändringen försvårar vardagen för daghemsbarnens familjer och innebär samtidigt dödsstöten för den svenska skolan i Sockenbacka. Det är helt klart inte möjligt för skolan att fortsätta om daghemmet, som också verkar i skolbyggnadens lokaler, stängs, eller förlåt, “flyttas”.
HBL har under de senaste månaderna bevakat ärendet kring Helsingfors fostrans- och utbildningssektorns planer att lägga ner verksamheten i Sockenstugans nuvarande läge samt avstå från verksamhet i intilliggande Hoplaxskolans Sockenbackaenhet. Varken familjer i området eller insatta politiker har varit med på tjänstemannanoterna. Fostrans- och utbildningsnämnden har således krävt att en utredning angående de befolkningsprognoser som stängningen (eller flyttet, som det nu omvandlats till) motiveras med, samt en utredning om hur närserviceprincipen kan förverkligas för barnen i området.
Som svar på detta har sektorn, som ett meddelande, lagt fram ynka två slides, enligt vilka det inte kommit fram några orsaker som skulle kräva en omvärdering av behovsutredningen och projektplanen för det nya planerade daghemmet på Väverigränden 3, som ska ersätta Sockenstugans nuvarande lokaler.
När ett ärende presenteras som ett meddelande i ett möte kan ledamöterna inte påverka det. Således blir Sockenstugans framtid ett tjänstemannabeslut. Och det finns inget tvivel om vad tjänstepersonerna med direktör Niclas Grönholm i spetsen vill. Stänga.
Är nämnden verkligen nöjd med innehållet på de två slides som presenterades för dem den 17 januari? Representerar innehållet den grundligare konsekvensbedömning de bett om?
Och hur är det med svenska sektionens medlemmar, som enligt förvaltningstadgan beslutar om verksamhetsställen för skolor och förskolor samt framställer förslag hos nämnden om inrättande eller indragning av svenska daghem, är det okej att beslutanderätten över det svenska servicenätet tagits ifrån dem på detta sätt? Tycker de att närdemokratin förverkligats?
Låt oss vara tydliga: Inget direkt beslut om att stänga Sockenstugan har gjorts. Först ympades Sockenstugans öde ihop med nybygget på Väverigränden, och nu kallas stängningen för adressändring som kan göras av en tjänsteperson.
Oberoende vad det kallas är resultatet att ett anrikt svenskt rum i västra Helsingfors försvinner. Det blir även slut på cyklande, promenerande och skidande till dagis och skola för många av Sockenbackas svenskspråkiga barn. Och till slut blir det väl också slut på svenskspråkiga familjer i området.
Som Nora Grotenfelt uttryckte det i sin insändare (HBL 19.5.2022) handlar det om ”att totalförstöra det välfungerande svenskspråkiga rum som Sockenbackas skolenhet och daghem tillsammans utgör”. Vem har ansvaret då tjänstepersonerna tar åt sig makten på detta sätt?
Det finns kanske en sista chans. Stadsstyrelsen kommer att behandla ärendet på ett kommande möte. Kommer man att försvara svenskan när stadens tjänstepersoner vill ödelägga svenska rum och avveckla svensk närservice?
Janina Riihimäki
Nora Lindström
Laura Alanen, Spara Sockis-gruppen, Helsingfors

ANDRA LÄSER