Ge utvecklingen den tid som behövs

Oro finns för vilsna utslagna ungdomar, för invandrare som inte hittat sitt sammanhang, för äldre som tappat livslusten. Det här är grupper vi inom fria bildningen i större omfattning än i dag har kapacitet att stödja för att de ska hitta sin väg.

30.06.2021 19:30
Den psykiska ohälsan bland unga ökar och som en delorsak anges ökade prestationskrav. I sin viktiga insändare (HBL 23.6) efterlyser Joachim von Weissenberg mer tid för unga att hitta sin identitet. Som rektor i en folkhögskola kan jag inte annat än varmt understöda von Weissenbergs tankar. Den personliga utvecklingen kan inte tvingas fram under tidspress. Takten är individuell och beroende av många faktorer.
Von Weissenberg efterlyser nya lösningar för att stödja den unga i sökandet av sig själv och sin plats här i världen. Men vi kanske inte behöver hitta helt nya lösningar utan kunde bli bättre på att använda de lösningar som redan finns, men som hamnat i skymundan i den allmänna debatten. Jag tänker på våra folkhögskolor runtom i landet. Folkhögskolan hör till den så kallade fria bildningssektorn, vars syfte i lagen om fritt bildningsarbete formuleras enligt följande:
”Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande främja individens mångsidiga utveckling och förmåga att fungera i samhället samt främja förverkligandet av demokrati, jämlikhet och mångfald i det finländska samhället.”
Våra utbildningar är inte examensgivande, utan ger intresserade möjligheten att utan prestationspress prova på olika intresseområden. För många av våra studerande utgör ett folkhögskoleår inkörsporten till kommande yrkesstudier, men det kan likaväl fungera tvärtom – under året märker den studerande att inriktningen inte är den rätta för just hen. Båda erfarenheterna är lika värdefulla med tanke på framtida studie- och yrkesval.
I folkhögskolorna undervisas allt från kreativa och praktiska till akademiska ämnesområden, i de flesta fall i form av ettåriga studieprogram. Lärmiljön bygger på gemenskap och delaktighet, är tillåtande och utgår från vars och ens egna behov och målsättningar. Miljön ger de studerande det utrymme många behöver för att forma sin identitet och hitta sin väg – utan att prestationerna behöver bedömas och betygsättas. Vår erfarenhet är att just denna formella kravlöshet ökar motivationen och bygger upp det självförtroende och tilliten till den egna förmågan som är så viktig för att klara sig vidare i livet.
Vi ser att våra elever utvecklas och mår bra av att få göra det i egen takt, vilket också bekräftas av de elevenkäter som görs regelbundet. Att ges tid att tänka efter och mogna är något av en lyxvara i dag. Ändå är det just tiden och lugnet som i många fall är det som behövs för att få en människa att öppna upp och hitta sin väg. Utvecklingen kommer när individen är färdig för den.
Oro finns för vilsna utslagna ungdomar, för invandrare som inte hittat sitt sammanhang, för äldre som tappat livslusten. Det här är grupper vi inom fria bildningen i större omfattning än i dag har kapacitet att stödja för att de ska hitta sin väg. Inom fria bildningen har vi färdiga strukturer, fastigheter och en engagerad och motiverad personal som med små medel kan åstadkomma mycket.

Catharina von Schoultz

Rektor, Borgå folkakademi

ANDRA LÄSER