Finländarna har insett hur viktigt det är att läsa – Läscentrums 10 fakta om läsning

60 procent av finländarna upplever att de läser för lite – främsta orsakerna är tidsbrist och svårighet att koncentrera sig.

Information som föräldrarna får på barnrådgivningen påverkar hur de läser med sina barn.
Enligt en utredning som Läscentrum gjort är finländare i olika åldrar medvetna om hur viktigt det är att läsa och önskar att de hade mer tid för läsning. Trots det läser vi allt mindre, skriver Läscentrum i ett pressmeddelande.
"Läskunnighet hjälper oss när vi ska verka i ett samhälle i förändring. Med läskunnighetens hjälp förstår vi omvärlden och oss själva bättre. Det är oroväckande att en allt större andel av finländarna kan marginaliseras från samhällets tjänster på grund av bristande läskunnighet", säger Ilmi Villacís, verksamhetsledare på Läscentrum.
Vi borde fästa uppmärksamhet vid de vuxnas läskunnighet och attityder och hemmets betydelse för barns och ungas läskunnighet, skriver Läscentrum.

Nyhetsrapporteringen påverkar läsvanorna

Ungefär hälften av medborgarna har noterat diskussionen om läsningens betydelse i offentligheten – 27 procent av dem uppger att det påverkar deras läsvanor.
Nyhetsrapporteringen påverkar också familjernas läsaktivitet. Också information som föräldrarna får på barnrådgivningen påverkar hur de läser med sina barn.
Läscentrum har sammanställt 10 fakta om läsning utifrån forskningsresultat och utredningar. Läscentrum har intervjuat tiotals framstående läskunnighetsforskare och sakkunniga på fältet.

Läscentrums 10 fakta om läsning

1. 60 procent av finländarna tycker att de läser för lite.
2. Kunskap om den tidiga läsningens betydelse har effekt på familjernas läsvanor.
3. Högläsning med barn kan ge ett års försprång i skolan.
4. Läskunnigheten polariseras, kunskapsklyftan upp till två år.
5. Skolorna har varierande möjligheter till jämlikt arbete med läskunnigheten.
6. Man får unga att läsa med individuella lösningar.
7. Samhället bör identifiera svaga läsare i alla åldersgrupper.
8. Stöd till flerspråkighet stöder all inlärning.
9. Samhället kräver en allt mer mångsidig läskunnighet av oss.
10. Var fjärde finländare läste mer under coronavåren.
ANDRA LÄSER