Insändare: Samarbete för bättre krisvård

Ungdomspsykiater och omsorgsläkare Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen lyfte i sin insändare i HBL den 23 juli en viktig fråga inom funktionshinderservice och jag vill tacka henne för detta. Bristen på akuta krisplatser för barn, ungdomar och vuxna, såväl på finska som på svenska, är ett faktum i vårt land. Kårkulla samkommun har på sin KUR-enhet (kris, undersökning, rehabilitering) i Pargas tre krisplatser, men detta antal är för litet med tanke på det aktuella behovet. Det saknas också platser för stadigvarande boende för servicetagare i behov av särskilt krävande service, vilket gör att servicesystemet inte fungerar optimalt.
Upprätthållande och utvecklande av den mångprofessionella kompetensen förutsätter vissa volymer. Kårkullas befolkningsunderlag, ca 250­ ­000 svenskspråkiga personer, har visat sig vara något i underkant med tanke på att kunna erbjuda den mest krävande servicen på svenska. Den kommande vårdreformen skapar dock möjligheter att lyckas ännu bättre. Lagstiftningen stipulerar också att de tvåspråkiga välfärdsområdena ska samarbeta för att trygga den mest krävande servicen på svenska.
Nu verkar det dock som om utvecklingen går i den motsatta riktningen i de tvåspråkiga välfärdsområdena. De flesta välfärdsområdena verkar arbeta för egna regionala, ofta tvåspråkiga, lösningar för bland annat sakkunnigverksamheten. Den svenskspråkiga kompetensen splittras i värsta fall i tre delar, Nyland, Österbotten och Åboland. Denna utveckling kan äventyra även KUR-enhetens förutsättningar att i framtiden kunna erbjuda högklassig särskilt krävande service på svenska.
Nu verkar det dock som om utvecklingen går i den motsatta riktningen i de tvåspråkiga välfärdsområdena. De flesta välfärdsområdena verkar arbeta för egna regionala, ofta tvåspråkiga, lösningar för bland annat sakkunnigverksamheten.
Kårkulla samkommun har presenterat ramarna för en nationell samarbetslösning för den mest krävande servicen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förutom KUR-enheten i Pargas innehåller förslaget regionala svenskspråkiga polikliniker och regionala enheter för särskilt krävande boendeservice. De samlade resurserna och kompetenserna torde möjliggöra också fortsatt utvecklande av den svenskspråkiga krisvården. Genom utökat samarbete kan vi skapa service av god kvalitet för alla.
Otto Ilmonen, samkommunsdirektör

ANDRA LÄSER