Kustbanans utvecklingspotential måste utvärderas i snabb takt

Kommunerna i Västnyland längs med kustbanan har tillsammans föreslagit att man skulle utreda möjligheterna att öka antalet mötesplatser för tågen.

För några veckor sedan publicerade Trafikledsverket en rapport angående för- och nackdelar med byggandet av en ny bansträcka mellan Helsingfors och Åbo (HBL 9.10). Rapporten konstaterar att den nytta investeringen skulle medföra inte är tillräckligt stor med tanke på själva investeringens kostnad.
Trots att coronaviruspandemin kraftigt påverkat användningen av kollektivtrafiken kommer utvecklandet av trafikförbindelser att vara en central fråga när det gäller att motarbeta klimatförändringen och skapa förutsättningar för näringslivets utveckling.
I den tidigare nämnda rapporten slår man fast att det skulle vara mera ändamålsenligt att satsa på att utveckla den befintliga banan mellan Helsingfors och Åbo, kustbanan. Satsningar på befintlig infrastruktur när det redan finns en sådan brukar oftast vara den mest ändamålsenliga lösningen, så rapportens slutsats är inte direkt en överraskning.
Kommunerna i Västnyland längs med kustbanan har tillsammans föreslagit att man skulle utreda möjligheterna att öka antalet mötesplatser för tågen. Det här skulle på ett enkelt och snabbt sätt öka kapaciteten på kustbanan.
Hangö-Hyvingebanans elektrifiering möjliggör även en direkt linje mellan Helsingfors och Hangö. Den här trafiken skulle gynna såväl den regionala pendlingen som turismnäringen. Hittills har ändå inte Trafikledsverket beaktat kommunernas förslag i sin beredning. Ingen reell dialog angående utvecklandet av banan samt kartläggandet av behoven har förts med regionens kommuner.
Kustbanan är en central trafikkorridor i södra Finland och att inte utveckla den skulle vara ett misstag. Det blir intressant att se hur myndigheter och beslutsfattare resonerar kring trafikledsrapportens slutsatser om utvecklingen av tågförbindelserna västerut. Jag hoppas vi kunde se en ordentlig diskussion som också beaktar kustbanekommunernas intressen.
Henrik Wickström,
vice ordförande, SFP,
kommunstyrelsens ordförande, Ingå
ANDRA LÄSER