Tillstånden för Fortums kärnkraftverk i Lovisa bör inte förlängas

I hela västvärlden ersätts nu allt dyrare befintlig och tilltänkt kärnkraft med allt billigare förnybar produktion som dessutom inte belastas av de svårlösta och långlivade kärnavfallsproblemen.

07.10.2020 11:35
En skärgårdsholme i Finska viken mellan Helsingfors och ryska gränsen är helt ockuperad av Finlands äldsta kärnkraftverk som svarar för 10 procent av den finska elförsörjningen. I bergrum 110 meter under holmen döljer sig förvaret av det låg- och mellanaktiva kärnavfallet från verksamheten. Verksamheten har tillstånd att bedrivas till 2027 respektive 2030. Reaktorerna byggdes under 1970-talet och togs i bruk 1977 respektive 1980.
Fortum har påbörjat ett programarbete för en miljökonsekvensbeskrivning för tre alternativ. Nollalternativet innebär avveckling och rivning när tillstånden går ut. Nollplusalternativet innebär att avfall ska tas emot även från annan verksamhet i Finland. Avfallsgrottan försluts cirka 2065. Alternativ 1 förlänger den oförändrade elproduktionen med 20 år till cirka 2050. Det kräver en utökad kärnavfallsanläggning och justeringar av kylvattensystemet. Avfallshanteringen blir kvar till 2090 då den försluts.
Enligt svenska Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens (FMKK) bestämda uppfattning är nollalternativet det enda realistiska och ansvarsfulla.
Även om reaktorerna i Lovisaverket är väl underhållna och renoverade betyder åldern att risken för allvarliga incidenter ökar. 50 år är en hög ålder för ett kärnkraftverk. En förlängning skulle också medföra att försörjningslokaler och kärnavfallsutrymmen måste byggas ut med risk för skador på befintlig struktur. Under tiden fram till 2030 är det fullt möjligt att bygga ut en ersättande förnybar elproduktion.
I hela västvärlden ersätts nu allt dyrare befintlig och tilltänkt kärnkraft med allt billigare förnybar produktion som dessutom inte belastas av de svårlösta och långlivade kärnavfallsproblemen. Det betyder att kärnkraftsägarna av ekonomiska skäl kan frestas att tulla på säkerheten om den uppfattas som alltför kostsam. Dessutom ökar avfallsmängderna. Det är därför inte osannolikt att Fortum kan komma att vilja lägga ner verksamheten i förtid.
Den så kallade Esbokonventionen ger grannländerna och deras befolkningar rätt att yttra sig om projekt som kan förorsaka betydande miljöpåverkan. I det perspektivet saknar vi ett resonemang om vad det betyder att Lovisaverket ligger vid det känsliga innanhavet Östersjön. Det finns flera projekt i Sverige och Finland som ökar riskerna för Östersjön såsom kärnavfallsförvaren i Forsmark och det rysk-finska Hanhikiviverket vid Bottenviken. Det är ett gemensamt intresse för alla berörda länder och folk runt Östersjön att hålla den fri från förorenande och radioaktiva utsläpp. Vi vill se en framtid med hela Östersjön som en kärnkrafts- och kärnvapenfri zon.
FMKK deltar gärna i den fortsatta processen för miljökonsekvensbeskrivningen.

Lena Lagerstam,

styrelseledamot, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (FMKK), Morjärv, Sverige

ANDRA LÄSER