Det här är en expeditionsministär – regeringen har avgått men fortsätter med samma lagliga befogenheter

Justitiekanslern redde ut expeditionsregeringens befogenheter för bara några dagar sedan.

Statsminister Juha Sipiläs (C) regering kommer att fortsätta som expeditionsministär tills en ny regering har utsetts efter valet den 14 april.

Justitiekanslersämbetet beskrev expeditionsministärens, eller expeditionsregeringens, befogenheter i ett utlåtande till ministerierna som publicerades på tisdagen.

"Justitiekanslern har fått frågor om den så kallade expeditionsministärens ställning och befogenheter", står det i utlåtandet.

Det kan inte uppstå en situation där Finland helt skulle sakna regering. Om regeringen avgår så kommer den att fortsätta som expeditionsministär tills riksdagen utser en ny.

Formellt har en expeditionsministär samma befogenheter som en vanlig regering – det finns inga bestämmelser som begränsar ministärens ställning. Befogenheterna begränsas ändå av att expeditionsministären saknar riksdagens förtroende.

Enligt Justitiekanslern är befogenheterna i första hand en politisk fråga och därför anses en expeditionsministär bara kunna sköta nödvändiga rutinärenden och brådskande frågor. Expeditionsministären förverkligar inte längre regeringsprogrammet och förväntas inte komma med stora politiska initiativ.

Fjorton år av vårdreformen

2006. Matti Vanhanens (C) första regering lägger grunden för vårdreformen med Paras-projektet som tvingar små kommuner att samarbeta om vården.

2011. Jyrki Katainens (Saml) regering avslutar Paras-projektet, men skriver in en reform av social- och hälsovården i regeringsprogrammet.

2014. Alexander Stubb (Saml) blir statsminister och kommer överens med oppositionen om att Finland ska delas upp i fem områden som koordinerar vården. En parlamentarisk styrgrupp tillsätts och kommer överens om maximalt nitton områden som ansvarar för att producera vården.

2015, februari. Grundlagsutskottet ger ett kritiskt utlåtande. Invånarna har inte tillräckliga möjligheter att påverka och det finns brister i finansieringen.

2015, mars. Statsminister Alexander Stubb (Saml) säger att det inte finns förutsättningar att fortsätta behandla reformen under den sittande riksdagen.

2015, juni. Juha Sipiläs (C) regering skriver in vårdreformen i regeringsprogrammet. Reformen ska minska regionala skillnader i vården och spara pengar.

2015, november. Sipilä hotar att lösa upp regeringen efter en tvist om vårdreformen. Samlingspartiet går med på Centerns 18 landskap och i gengäld ska det införas direkt valfrihet i vården.

2017. Riksdagens grundlagsutskott skriver i ett utlåtande att reformen strider mot grundlagen på femton punkter. Speciellt valfriheten är problematisk, men regeringen håller fast vid att lagarna ska behandlas som en helhet.

2018, januari. Högsta förvaltningsdomstolen anser att EU-kommissionen borde ta ställning till vårdreformen. Enligt regeringen behöver lagarna inte skickas till EU, vilket skulle fördröja behandlingen.

2018, mars. Sipiläs regering lämnar sitt nya förslag om vårdreformen till riksdagen.

2018, juni. Grundlagsutskottet anser enhälligt att lagförslagen behöver korrigeras, men att behandlingen kan fortsätta i riksdagen.

2018, november. Social- och hälsovårdsutskottet blir klart med sitt utlåtande, efter att regeringspartierna har kritiserat oppositionsmedlemmar i utskottet för att fördröja behandlingen.

2019, februari. Grundlagsutskottet kräver att social- och hälsovårdsutskottet genomför ytterligare ändringar.

2019, 25 februari. Riksdagsledamöterna som stöder reformen förlorar sin majoritet efter att ytterligare några representanter för regeringspartierna uppger att de kommer att rösta emot reformen i sin nuvarande form.

2019, 27 februari. Social- och hälsovårdsutskottets vice ordförande Hannakaisa Heikkilä (C) genomför en kupp medan ordförande Krista Kiuru (SDP) tillfälligt avlägsnar sig från mötet. Heikkilä och regeringspartiernas representanter i utskottet röstar för att inte höra fler experter för att skynda på behandlingen.

2019, 4 mars. Social- och hälsovårdsutskottet kommer överens om att höra experter trots allt, för att försäkra sig om att reformen följer grundlagen.

2019, 8 mars. Statsminister Juha Sipilä (C) säger att det inte finns förutsättningar för att genomföra "regeringens största projekt" med bara några veckor kvar av mandatperioden och regeringen avgår.

ANDRA LÄSER