Internrevisorn vid Åbo Akademi: Regler ska följas också av rektorn

Personliga påhopp, uteslutning, förminskning, grundlösa beskyllningar, utskällningar och otrevligt bemötande – och också misstankar om jäv. Det här kommer fram i den interna revision som låg som grund för Åbo Akademi-styrelsens beslut att sparka Moira von Wright.

Rektor Moira von Wright sades upp den 1 november. Internrevisorns rapport är daterad två veckor tidigare.
HBL har tagit del av den rapport som Åbo Akademis interna revisor Roald von Schoultz fått i uppdrag att göra. Den hade stor betydelse när styrelsen för två veckor sedan beslutade att säga upp rektor Moira von Wright med omedelbar verkan.
Även om stora delar av rapporten är svärtade framkommer närmare information om vad som har lett fram till avskedandet.
Internrevisor von Schoultz skriver att internrevisionen fått i uppgift att granska uppgifter om att tjänstefel, jäv och osakligt bemötande har förekommit. För det har han gått igenom dokument och beslut och intervjuat anställda. Dem ger han tyngd.
"Påpekanden gällande ledarskap och osakligt bemötande är, förutom befintlig dokumentation, upplevelser som anställda framfört vid intervjuer vilka bör tas på största allvar", skriver han.
Enligt rapporten började det snart efter att Moira von Wright tillträdde 2019 komma signaler om "utmaningar i kommunikationen mellan nya rektor och verksamheten".
Det måste påpekas att regler och instruktioner ska följas av alla inom Åbo Akademi, även av rektor.
Medarbetare har enligt rapporten upplevt personliga påhopp, uteslutning, förminskning, grundlösa beskyllningar, utskällningar och otrevligt bemötande. I vissa av fallen har jurist behövt kopplas in.
"Det har otvivelaktigt förekommit situationer där medarbetare på Åbo Akademi har upplevt att de bemötts osakligt av rektor", skriver internrevisorn.
På ett ställe talar han om trakasserade medarbetare.
Han påpekar att arbetsgivaren enligt arbetarskyddslagen är skyldig att vidta åtgärder för att avlägsna missförhållanden, men att det trots att "några trakasserade medarbetare lyft frågan" redan under 2020 har missförhållandena inte avlägsnats.
von Schoultz påpekar att styrelsen skall vidta nödvändiga åtgärder för att lösa detta, "och bedöma om rektor fortfarande har styrelsens förtroende".
Internrevisorn skriver: "Det måste påpekas att regler och instruktioner ska följas av alla inom Åbo Akademi, även av rektor."
Rapporten är daterad den 14 oktober. Den 1 november sades Moira von Wright upp.
En av medlemmarna i Åbo Akademis styrelse, Marita Hilliges, lämnade sin post efter uppsägningen. Hon har meddelat HBL att hon inte kommenterar avgången.

"Privata relationer på jobbet"

Vad gäller jäv skriver internrevisorn att rektor har stora befogenheter, vilket gör frågor om jäv "ytterst känsliga".
Det här avsnittet upptar hälften av den fyra och en halv sidor långa rapporten, och är i hög grad sekretessbelagt.
Det avslutas ändå med förslaget: "för att undvika dylika situationer i framtiden och förtydliga regelverket inom Åbo Akademi kunde man överväga att skapa generella riktlinjer för privata relationer på jobbet".
Internrevisorn hänvisar också till att Åbo Akademi redan har en instruktion om etik, där det bland annat står att en person som arbetar för Åbo Akademi i all sin verksamhet förutsätts avhålla sig från sådana åtgärder som kan leda till att det uppstår intressekonflikter.

Ny rektor sökes

Moira von Wright sades upp efter två år på posten, när tre år kvarstod av mandatperioden. Åbo Akademi söker nu en ny rektor som ska ha jobbet fram till 31.7.2026.
Förutom behörighetskrav betonas i annonsen krav på ledarskapsförmåga.
Rektor ska ha förmåga att "samla universitetets medarbetare och studerande genom ett tydligt, inspirerande och kommunikativt ledarskap, vara närvarande bland medarbetare och studerande, motivera till initiativ, nya arbetssätt och förnyelse" och "vara lyhörd för universitetssamfundet och bejaka kollegialt beslutsfattande".
Ansökningstiden går ut den 19 december. Prorektor Mikael Lindfelt har tillfälligt tagit över rektorns uppgifter.
Läs mer:
Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson kommenterar rapporten: Jävsfrågan inte grund för beslutet att sparka rektorn
Läs också: Åbo Akademis rektor Moira von Wright får sparken: "Jag har inte gjort några tjänstefel"

6 600 studerande och anställda

Vid Åbo Akademi arbetar 1 100 anställda. 650 är verksamma inom forskning och undervisning, och 450 inom olika stödfunktioner.
Åbo Akademi har 4 800 grundexamenstuderande i Åbo och Vasa, och sammanlagt 700 forskarstuderande.
2020 gick budgeten på 99 miljoner euro.

ANDRA LÄSER