Vanda möblerar om i toppen efter politiskt gräl om reformen

Allt var i höstas upplagt för politisk konflikt, men efter ha arbetat om förslaget till förvaltningsreform i Vanda har färska stadsdirektören Ritva Viljanen nu alla partier med sig. Också de svenska frågorna får en egen tjänsteman.

Två tredjedelar av Vandas invånare är inflyttade och utvecklingen i staden är snabb. Det behövs mötesplatser så att alla känner sig hemma, säger Ritva Viljanen.
Stadsdirektör Ritva Viljanen i Vanda är nöjd över att stadens förvaltningsreform nu är redo för behandling hos de förtroendevalda. Reformen har beretts i flera olika arbetsgrupper med både politiker och Vandabor och stadens anställda har fått säga sin åsikt via ett formulär på webben. Tanken har varit att involvera så många som möjligt i det förberedande arbetet.
Ännu i höstas var det upplagt för politiska gräl.
– Vi omorganiserar inte för organiserandets skull. Men Vanda växer och utvecklas och behöver en modern förvaltning, säger stadsdirektören.

Det nya Vanda

Förvaltningsreformen går under namnet Nya Vanda.
Målet är en internationell stad där utgångspunkten är service för invånarna.
Man strävar också efter delaktighet, partnerskap med olika instanser och efter smidighet.
Reformen är nu redo för behandling i stadsstyrelse och fullmäktige.
Går allt enligt planerna träder reformen i kraft den 1 januari 2020.
Stadsdirektör förblir hon också när förvaltningsreformen träder i kraft, enligt planerna den första januari nästa år. Vanda har diskuterat en borgmästarmodell i flera omgångar, men beslutat att hålla kvar sin stadsdirektör och de biträdande stadsdirektörerna. Viljanen betonar att hon är tjänsteman och inte samarbetar med någon politisk grupp i staden. Till sin bakgrund är hon ändå socialdemokrat.
När Vanda ordnar om i förvaltningen är det främst de högre tjänstemännen, de på direktörsnivå, som berörs. De nuvarande fem biträdande stadsdirektörerna blir tre, medan social- och hälsovårdsväsendet inte berörs alls. Vanda väntar på beslut om landskapsreformen och om social- och hälsovårdsreformen och vill därför inte ändra på de strukturerna nu.

Ingen förlorar jobbet

Ritva Viljanen anser att tiden för förändring i den högsta ledningen är perfekt. Tre av de nuvarande biträdande stadsdirektörerna, Martti Lipponen, Elina Lehto-Häggroth och Jukka T. Salminen går under året i pension.
De direktörstjänster som blir öppna kommer att ledigförklaras externt, enligt planerna redan i april, men i övrigt besätts posterna internt.
– Ingen förlorar jobbet i och med reformen. Direktörerna förblir direktörer även om de kanske får förändrade ansvarsområden och alla kanske inte har ett tydligt ansvarsområde från dag ett, försäkrar Viljanen.
Stadens nya struktur ska enligt henne spegla en stad där frågor som miljö, hållbarhet, integration och jämställdhet är viktiga. Hon vill göra Vanda till en stad där kulturer och åldersgrupper möts och skapa miljöer som inbjuder till sådana möten.
Bara en tredjedel av dem som nu bor i Vanda är födda i staden, resten är inflyttade, många från andra länder och andra kulturer, så integration och mötesplatser behövs.

Ta vara på rötterna

Under förvaltningsområdet för inlärning placeras också den svenskspråkiga servicen som ett eget område, namngivet på svenska. En levande tvåspråkighet är viktig för Vanda, säger stadsdirektören.
– På det här sättet får vi in den svenska servicen som en tydlig del av förvaltningen och vi får en person som tydligt ansvarar för att koordinera de svenska frågorna. Daghem och skolor på svenska är en viktig del av helheten.
Samtidigt som Ritva Viljanen betonar det dynamiska i ett Vanda som växer både vad gäller invånarantal och jobb så understryker hon vikten av ta vara på de historiska rötterna. Dem vill hon gärna lyfta fram tydligare och konstaterar att Vandas föregångare Helsinge varit en socken med mycket makt. I och med att mycket av det nya Vanda byggts på åkrar och på tidigare skogsmark finns de medeltida spåren kvar.
– Så har Vanda också sin gamla stad i Helsinge kyrkoby, den ska vi utveckla och lyfta fram, säger hon.

Bättre för svenskan

Fullmäktigledamot Patrik Karlsson (SFP) är nöjd med förslaget till förvaltningsreform.
– Resultatområdet för svensk service är i det nya förslaget bättre än i dagsläget. Nu får en person i explicit uppgift att koordinera det svenska, det blir inte så splittrat som det är, säger han.
Någon nyanställning inom den svenska servicen blir det ändå inte frågan om, men nog en ändring av någons arbetsbild.
Den stora förändringen jämfört med det förslag som lades fram före jul är att gymnasierna och utbildningen i andra stadiet nu ligger i samma enhet som grundskolorna. Också inom bygg- och fastighetsenheten har en del förändringar skett, omtalar Karlsson. Han är diplomatisk då han talar om helheten
– En del omfördelningar av uppgifter har gjorts. Den som tar sig an och får uppgifter ska också ha tid med dem, säger han.
En modern stad kräver en modern förvaltning, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen. Förvaltningsreformen berör främst stadens direktörer.

Ny arbetsfördelning

Ritva Viljanen själv är nöjd med den arbetsfördelning som finns i förslaget. Att placera den ekonomiska förvaltningen på stadsdirektörens ansvar tycker hon att är naturligt och till och med gör hennes arbete lättare.
– Som det nu är upplagt innebär det en fullkomligt normal arbetsmängd för en stadsdirektör. Jag är entusiastisk över arbetet och orkar bra, försäkrar hon.
Inte heller från personalens sida hörs några större protester. Reformen påverkar mest dem som arbetar på direktörs- och chefsnivå, men hur de jobbar i framtiden påverkar också de anställda, påpekar man.
En viss rädsla finns också för att en organisation som nu upplevs som lätt och smidig ska bli stelare och mer byråkratisk.
Den rädslan har Viljanen hört och konstaterar att målsättningen är ett bättre samarbete mellan olika sektorer i staden, tanken är att det ska vara lätt att samarbeta över gränserna. Inom staden är man också redo att ge akt på byråkratin och arbeta för att den inte ökar, försäkrar hon.

ANDRA LÄSER