Möjliggör tidig tillgänglighet till språken

Innan den nya omstruktureringen för språkundervisningen slås fast borde språkduscharnas roll inom språkinlärningen utredas.

13.03.2016 20:25
I ett tvåspråkigt land borde tillgängligheten till dess båda språk vara garanterad, oberoende av var man bor och växer upp. Med god vilja och politisk framsynthet borde det här inte vara en omöjlighet i dagens digitaliserade värld!
Vi har redan en lång och positiv erfarenhet av språkbad med specialiserade lärare. Eleverna har med framgång blivit funktionellt två- och flerspråkiga. Språkbadsskolorna är med rätta mäkta populära på de orter där de finns. Även så kallade ”språkduschar” förekommer i daghem och skolor som tagit egna initiativ att tidigarelägga inlärningen av språk på ett lekfullt vis.
Redan 1992 inbjöds 500 daghem i dåvarande Åbo och Björneborgs län att delta i ett lekfullt språkduschprojekt. Det handlade om att man varje vecka skulle samlas för att minst en kvart skoja, leka, syssla och pyssla under något tema på det andra språket. Ett häfte med idéer var bifogat. Responsen var genomgående väldigt positiv. Duscharna fortsatte några år framåt och kurser ordnades av Åbo Akademi och Turun Normaalilyseo.
Via språkduscharna får också invandrarbarnen tidigt insikter i det andra språket, oberoende av sitt skolspråk.
Innan den nya omstruktureringen för språkundervisningen slås fast borde språkduscharnas roll inom språkinlärningen utredas. Den ovannämnda responsen 1992 åtföljdes också av en önskan att duscharna skulle ha en fortsättning under de första åren i lågstadiet före den fördjupande undervisningen i det andra inhemska språket inleds. Valet av första främmande språk skulle vara fritt. Helt naturligt kunde ryskan väljas i östra Finlands skolor.
Det finns många motiveringar till språkberikande aktiviteter i våra daghem och lågstadier: oberoende av boningsort får barnen tillgång till landets båda språk, barnen får gå i skola enligt sitt modersmål, de enspråkiga skolorna förblir en stark stenfot för barnets språkliga identitet och värdegrund och naturlig öppenhet och respekt utvecklas mellan språkgrupperna genom lekar och vänskap.
Fungerande kunskaper i de egna språken öppnar dörrar såväl för gemenskap som för studier och jobb också i Norden. Samtidigt förstärks intresset för andra språk och kulturer
Hittills har allt från språkduschar och tidigareläggning av språkundervisningen främst berott på intresset hos föräldrarna och de enskilda skolornas personal. Intresset kunde ökas genom att erbjuda olika lösningsmodeller till hur man lätt och odramatiskt kan ta in ett språk i vardagsrutinen.
Vasa satsar för tillfället på ett stort språkberikande projekt i de finska lågstadierna där svenskan och andra språk lyfts fram. Förhoppningsvis kommer också de svenska lågstadierna att planera ett liknande projekt, som tryggar en tillräckligt fungerande färdighet i finska med tanke på studier och jobb i Finland.
Vi har inte längre råd att låta våra ungdomar söka sig till Sverige!

Birgitta Bröckl

Pargas

ANDRA LÄSER