Polisen har avbrutit alla avvisningar till Irak – också avvisningarna till Afghanistan ligger på is

Polisen har avbrutit alla avvisningar till Irak sedan början av oktober. Orsaken är att Irak vägrar ta emot personer som avvisas med tvång. Enligt Polisstyrelsen genomförs inte heller några avvisningar till Afghanistan för tillfället.

Enligt Polisstyrelsen kommer irakiska asylsökande som tagits i förvar högst sannolikt att bli frisläppta då avvisningarna till Irak stoppats. På bilden förvaringsenheten i Krämertsskog i Helsingfors.
Ännu i september och början av oktober genomfördes avvisningar till Irak, men nu är det stopp.
– Irak har meddelat att de inte tar emot andra än dem som kommer frivilligt. Därför genomförs nu inga avvisningar, säger polisinspektör Ari Jokinen vid Polisstyrelsen.
Från januari till och med september avvisades 150 irakier, varav 128 till Irak. Resten var i de flesta fall så kallade Dublin-fall, som avvisades till det EU-land där de först registrerats. Så gott som alla avvisningar av asylsökande till Irak och Afghanistan är så kallade tvångsavvisningar, där polisen följer den avvisade ända till hemlandet.
Irak har redan länge motsatt sig tvångsavvisningar av irakiska medborgare, och avvisningar i stor skala har därför inte kunnat göras. Men Finland har ändå avvisat irakier efter hand, och de har blivit mottagna i hemlandet. Sedan sommaren har ändå flera fall där avvisningar av asylsökande till Irak avbrutits nått medierna, antingen så att personerna blivit tillbakaskickade då de nått destinationen eller så att resan avbrutits någonstans på vägen vid mellanlandning.
Jokinen kan inte uppge hur många sådana fall som förekommit.
– I oktober har två personer i samma sällskap blivit avvisade tillbaka till Finland från Irak. I sådana fall blir poliserna som är med tvungna att åka tillbaka med de avvisade, det är en jättelång resa fram och tillbaka som kan ta upp till fyrtio timmar. Därför har vi nu inte möjlighet att göra de här resorna förrän vi vet med säkerhet att de avvisade får stanna i Irak.

Vad händer nu med alla dem som har ett avvisningsbeslut och dem som är tagna i förvar i väntan på avvisningen?

– Avvisningarna har stoppats. Med största sannolikhet släpps de som tagits i förvar ut ur förvaret. Det ska finnas någon verkligt speciell orsak till att hålla folk kvar i förvar i det här läget, något mer än att en person sökt asyl och fått avslag. Polisen har inget behov av att hålla någon i förvar i onödan, säger Jokinen.

Vad händer med de här personerna om de inte längre har tillgång till några mottagningstjänster – hamnar de på gatan som papperslösa då?

– Ja, i en situation där de inte längre har tillgång till mottagningstjänster är det så. Men om de väljer att följa det beslut de fått och åka frivilligt tar Irak säkert emot dem.

"Förhandlingarna fortsätter"

Finland har redan i flera år förhandlat med Irak om ett återsändningsavtal för att underlätta avvisningarna, men Irak har konsekvent ställt sig negativt till att ta emot medborgare som skickas tillbaka med tvång. Irak har också uppmanat Finland att inte tvångsavvisa irakier tillbaka till hemlandet.
Vid Inrikesministeriet som sköter förhandlingarna fortsätter arbetet med att försöka nå en lösning.
– Finland fortsätter förhandlingarna med den irakiska administrationen för att hitta lösningar också på tvångsavvisningarna av irakier som fått ett negativt asylbeslut. Mer än så kan jag inte säga om den här saken, kommenterar överdirektören för Inrikesministeriets migrationsavdelning Jorma Vuorio per e-post.

Hur sannolikt är det att man når en lösning så att avvisningarna kan återupptas inom en nära framtid?

– Det är svårt att bedöma sannolikheten för en snar lösning, men förhandlingarna fortsätter.

Vad händer med dem som har eller får ett avvisningsbeslut och för vilka mottagningstjänsterna upphör – finns det någon plan för ett läge där antalet papperslösa växer?

– Antalet papperslösa har inte ökat märkbart, eftersom en stor del av dem som fått ett negativt asylbeslut har ansökt om asyl på nytt och på det sättet omfattas av mottagningstjänsterna igen. En ändring av utlänningslagen är på gång inom ministeriet, som skulle göra det lättare att ingripa effektivare än nu i de förnyade ansökningarna och samtidigt avbryta mottagningstjänsterna. Mottagningssystemet är avsett enkom för asylsökande, inte för personer som inte har någon grundad anledning att få internationellt skydd och som borde återvända till sitt hemland.

Sedan vågen av asylsökande 2015 har det ändå visat sig att det funnits brister i processerna, bland annat på grund av den rusning som uppstod. Finns det en risk för att en del kanske inte får en grundlig process om villkoren för att lämna in en ny ansökan skärps?

– Asylprocessen utvecklas för tillfället på olika sätt. Jag ser ingen risk för att asylansökan inte skulle behandlas grundligt också i fortsättningen. Lagändringen medför förpliktelser också för den sökande, så att alla asylgrunder måste föras fram på en gång, om man inte kan motivera varför en asylgrund inte förts fram redan vid den första ansökan. Nu har vi sökande som redan lämnat in sin sjätte asylansökan.

Har möjligheten att återinföra tillfälliga uppehållstillstånd för personer som inte kan avvisas diskuterats vid ministeriet?

– Tillfälliga uppehållstillstånd har inte diskuterats, säger Vuorio.

Många verkställighetsförbud för afghaner

Enligt Ari Jokinen vid Polisstyrelsen ligger också avvisningarna till Afghanistan för tillfället på is.
– Det är över huvud taget rätt få som avvisats till Afghanistan, och den senaste månaden har avvisningarna legat mer eller mindre på is.
En orsak är att Migrationsverket justerade sin linje för någon månad sedan efter en UNHCR-rapport, så att intern flykt till Kabul inte längre kan förutsättas av till exempel barnfamiljer.
– Det har kommit verkställighetsförbud från förvaltningsdomstolarna nu. Vi följer med vad förvaltningsdomstolarna fattar för beslut om saken. I praktiken har ingen nu avvisats till Afghanistan.

Finns det några planerade avvisningar på gång till Afghanistan för tillfället?

– Jag har åtminstone inte någon kännedom om att det skulle finnas det, säger Jokinen.
Något absolut stopp på avvisningarna till Afghanistan finns ändå inte. Fram till september i år har 27 afghaner avvisats, varav 19 till Afghanistan.
Trots att polisen stoppat avvisningarna till Irak redan i början av månaden sitter irakier fortfarande i förvar, och enligt uppgifter till HBL togs en afghansk asylsökande i förvar så sent som på torsdagen. Polisinspektör Marko Heikkilä vid Polisstyrelsen känner inte till enskilda fall, men säger att alla fall bedöms individuellt.
– Det är utredningsledaren på lokal nivå som bedömer i varje enskilt fall, och i sista hand tingsrätten.

Har Polisstyrelsen gett några anvisningar om att irakiska asylsökande ska släppas ur förvar?

– Polisstyrelsen ger anvisningar om många andra saker också. Vi har möten varje vecka där alla enheter som sköter utlänningsärenden deltar. Men det är i sista hand utredningsledaren på lokal nivå som beslutar.
Artikeln har uppdaterats.
ANDRA LÄSER