Regeringens förslag: Vårdgarantin kortas från tre månader till sju dygn

Regeringen vill förkorta vårdgarantin inom primärsjukvården från tre månader till sju dygn. Förändringen ska införas stegvis.

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén presenterade de kortade vårdgarantitiderna på en presskonferens på torsdagen.
12.05.2022 20:22
I dag är den längsta väntetiden för icke-brådskande undersökning eller vård inom primärsjukvården tre månader efter att vårdbehovet har bedömts – i alla fall om vårdgarantin följs.
Regeringen föreslår nu för riksdagen att tiden förkortas betydligt, till sju dagar. Inom mun- och tandvården förkortas vårdgarantin enligt förslaget från sex till tre månader.
Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem, och när det är fråga om sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symtom eller försämrad funktionsförmåga, som statsrådet skriver i ett pressmeddelande på torsdagen.
Bedömningen av vårdbehovet ska göras genast när patienten tar kontakt eller samma dag, inte inom tre dygn vilket är tidsgränsen nu.
Kan välfärdsområdet, som ansvarar för vården, inte erbjuda en tjänst, måste området skaffa den via en annan producent.
Det finns ändå undantag. Sjudygnskravet ska inte gälla hälsorådgivning eller hälsoundersökningar. Inom den specialiserade sjukvården förändras vårdgarantin heller inte.
De nya tiderna ska införas stegvis från september 2023 till oktober 2024, så att de är i full kraft från november 2024.

ANDRA LÄSER