Facket är vi!

Sture Lindholm lyfter upp en av de orättvisor som medlemmarna upplever med undervisningsskyldigheten.

Sture Lindholm lyfter i sin insändare (HBL 3.11) fram lärarnas arbetstider, som baserar sig på undervisningsskyldigheter, och Akavas roll i förhandlingar.
Det första som bör rättas till är att det inte är centralförbundet Akava som förhandlar fram de branschvisa avtalen. Då det gäller bland annat lärarnas avtal är det Undervisningssektorns fackorganisation OAJ som uppgör avtal med arbetsgivarorganisationerna.
OAJ och FSL, som är ett självständigt förbund inom OAJ, är demokratiska organisationer där förhandlingsmål bereds på bred bas och där påverkningsmöjligheter finns för varenda medlem som är villig att föra fram sina ärenden. Inför varje avtalsrörelse justeras målsättningarna och nya mål läggs in på listan enligt de beslut som fattas inom organisationen.
Lindholm lyfter upp en av de orättvisor som medlemmarna upplever med undervisningsskyldigheten. Frågor av denna typ diskuteras och debatteras inom lärarfacket, men en konsensus har inte hittills nåtts. En ytterligare svårighetsfaktor är att vi inte heller alltid har en samsyn med arbetsgivarna om hur undervisningsskyldigheterna ska åtgärdas och till vilket pris.
Var står vi i dag? Vi har ett beslut som innebär förhandlingar med tanke på att utveckla det nuvarande arbetstidssystemet och ett annat beslut om försök med årsarbetstid, där en bärande tanke är att undervisningsskyldigheten i sin nuvarande form inte längre skulle finnas inskriven.
Väsentligt i denna diskussion är att inse att varje medlem kan påverka. Facket är vi!

Christer Holmlund

ordförande, Finlands svenska lärarförbund FSL

ANDRA LÄSER