Barn kan få två juridiska mammor från födseln – ny moderskapslag träder i kraft

Nu kan kvinnopar fastställa moderskapet redan under graviditeten. Stödperioden för bland annat ensamförsörjande mammor, flerlingsfamiljer och adoptivföräldrar förlängs.

Den nya moderskapslagen gör att moderskapet kan fastställas för båda kvinnorna i ett par redan under graviditeten.
I dag träder en ny moderskapslag i kraft. Den innebär att kvinnopar som i samtycke får barn genom assisterad befruktning kan fastställa moderskapet för båda föräldrarna redan under graviditeten. Par av olika kön fick den här rätten redan för ett par år sedan, då ogifta par inte längre behöver besöka barntillsyningsmannen för att bekräfta faderskapet.
Föräldraförmånerna förbättras också. För en mamma som ensam sköter sitt barn förlängs föräldrapenningsperioden med 54 vardagar. Lagen träder i kraft från och med den första april och gäller mammor vars föräldradagpenningsperiod börjar den första april eller senare. Mamman har rätt till förlängningen om faderskapet för barnet inte har fastställts och mamman inte har någon partner som har rätt till faderskapspenning. Rätten till förlängning gäller också en kvinna som ensam adopterar ett barn.

Pappor till tvillingar får längre ledigt

Också för pappor i flerlingsfamiljer, alltså familjer som samtidigt får flera barn, förbättras rätten till faderskapsledighet och faderskapspenning från och med april. Faderskapspenningen betalas för 18 fler vardagar för varje barn som föds eller adopteras samtidigt. Till exempel betalas faderskapspenning för tvillingar för 54 + 18, det vill säga 72 vardagar. Faderskapspenningen betalas ändå för högst 105 vardagar.

Föräldrapenning för adoptivbarn under 18 år

Från och med april får adoptivföräldrar föräldrapenning för ett barn under 18 år. Tidigare skulle barnet vara under 7 år. Rätten till föräldrapenning är inte heller längre beroende av att föräldern sköter barnet. Man kan studera på heltid eller arbeta under föräldraledigheten. Då betalas föräldrapenningen med minimibelopp.
Föräldrapenningen betalas från den dag då adoptivföräldern får barnet i sin vård. Den betalas för en längre tid till adoptivföräldrar än till biologiska föräldrar, i cirka 8 månader.

Stöd också efter avbruten graviditet

Föräldradagpenning betalas ut till fullt belopp för de dagar som en förälder sköter ett kommunalt förtroendeuppdrag.
Moderskapspenning betalas ut också då graviditeten avbrutits efter 154 dagar. Då har också pappan rätt till faderskapspenning för högst 18 vardagar medan mamman är moderskapsledig efter att graviditeten avbrutits.
Läs mer: Riksdagen godkände moderskapslagen – barn kan få två juridiska mammor redan från födseln
ANDRA LÄSER