Modersmålsinriktad svenska finns!

Signaturen Språkfar lyfter upp en viktig utmaning för svenskundervisningen i de finska grundskolorna (HBL Debatt 6.11). Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) kan det andra inhemska språket undervisas som lång lärokurs, medellång lärokurs eller som modersmålsinriktad lärokurs. Elever som har starka kunskaper i det andra inhemska språket (svenska i finska skolor, finska i svenska skolor) kan därmed enligt läroplanen erbjudas fördjupad språkundervisning inom lärokurserna modersmålsinriktad finska respektive modersmålsinriktad svenska.
Den modersmålsinriktade undervisningen i finska har varit ett skolämne sedan 1988, och är i praktiken i dag ett etablerat och populärt skolämne. Den modersmålsinriktade svenskan blev ett skolämne först 2004, och erbjuds tyvärr i dag i endast ett fåtal skolor. I ett projekt som finansieras av Svenska kulturfonden 2021–2023 (se projektbloggen på https://blogs.helsinki.fi/airu/) försöker vi för vår del bidra till att utveckla verksamheten och kunskapen kring skolämnet modersmålsinriktad svenska. Modersmålsinriktad svenska är ett skolämne med många utmaningar, bland annat eftersom det är få som känner till att läroplanen öppnar upp för möjligheten att studera svenska med modersmålsinriktning i finska skolor, men också för att de skolor och kommuner som vill ta in skolämnet kan stöta på utmaningar vad gäller resurser och elevunderlag.
Inom projektet jobbar vi för att sprida information om den här möjligheten och uppmuntra till att bättre uppmärksamma de elever som kunde erbjudas fördjupad svenskundervisning, utreda behovet av och intresset för modersmålsinriktad undervisning i svenska samt undersöka vilka lyckade praktiker som arbetats fram i de skolor som erbjuder detta skolämne. Projektet strävar efter att långsiktigt kunna erbjuda stöttande nätverk och pedagogiskt material för de lärare som undervisar i ämnet. Det är en lång väg att gå och på två år kan vi endast ta några inledande steg, men på sikt hoppas vi, i likhet med signaturen Språkfar, att barn i svenska och finska skolor ska ha lika möjligheter att utveckla sina språkkunskaper i svenska och finska.

Sofie Henricson,

projektledare för Äiru 1.0, biträdande professor i nordiska språk,

Raili Hildén,

biträdande professor i språkdidaktik,

Hanna Lehti-Eklund,

professor i nordiska språk,

Helsingfors universitet,

Siv Björklund,

professor i språkbad och flerspråkighet, Åbo Akademi

ANDRA LÄSER