Kapitalismens tid kan vara förbi

"I stället för konkurrens har en kultur där vinnaren tar allt uppkommit. Tillkomsten av nya innovationer har avtagit."

Thomas Piketty gjorde den genom tiderna största plöjningen av statistiskt material som en nationalekonom företagit sig då han skrev sin tegelsten Kapitalet i det tjugoförsta århundradet, utgiven 2013. Genom att använda sig av beskattningsuppgifter och andra databaser som han med en stor skara medarbetare byggt upp, ville han bevisa att avkastningen på kapital i ett historiskt perspektiv överstigit tillväxten i realekonomin. Således blir de som lever på kapitalinkomster, rentierklassen, ständigt rikare i förhållande till alla andra.

ANDRA LÄSER