Läkare behöver inte alltid kunna svenska

Första gången. Stadsstyrelsen i Helsingfors går med på att anställa två läkare som inte uppfyller kravet på kunskaper i svenska. Bild: Lehtikuva/Johanna Vuonokari

För första gången beviljas två hälsocentralläkare i Helsingfors undantag från kravet på kunskaper i svenska. De svensktalande patienternas service sägs vara tryggad ändå.

Två läkare med utländsk bakgrund får tjänster vid Kvarnbäckens, respektive Sockenbacka hälsostationer utan att uppfylla det generella kravet på att kunna svenska "nöjaktigt".

– Det var många saker i vågskålen och jag ansåg att vi måste välja en pragmatisk lösning, säger Marcus Rantala, SFP:s medlem i stadsstyrelsen.

Rantala anser inte att man med beslutet gav "fan lillfingret" eftersom motiveringarna nagelfors noggrant.

– Beslutet påverkar inte teamen på de tre svenska hälsostationerna, det vill säga Femkanten, Kvarnbäcken och Munksnäs, säger Rantala.

Läkaren som anställs i Kvarnbäcken jobbar på den finska sidan och en av motiveringarna till att läkaren får dispens i språkkravet är att de svenska patienterna kan garanteras vård på svenska i Kvarnbäcken. I det svenska teamet på stationen ingår två läkare med fullständiga kunskaper i svenska. Dessutom tjänstgör där från tidigare fyra läkare med nöjaktiga kunskaper i svenska.

I Sockenbacka igen finns sju läkare minst nöjaktiga kunskaper i svenska och en har svenska som modersmål varför de svenskspråkiga patienternas språkliga service anses vara tryggad också där.

– Vi har läkarbrist och då måste vi fråga oss om vi i det läget kan utestänga läkare, som annars uppfyller kraven, säger Rantala.

– Vi måste också tänka pragmatiskt. Det skulle väcka onödigt ont blod om vi motsätter oss att invandrare kan få läkartjänster, trots att den svenska servicen kan garanteras på annat sätt.

Rantala bad om bordläggning vid stadsstyrelsens föregående möte för att få frågan grundligt utredd.

– Jag ville veta hur vanligt det är med dylika undantag och svaret är att de nu behandlats i stadsstyrelsen för första gången. Huvudsaken är att det inte sker per automatik utan att det är stadens högsta beslutande organ som varje gång bedömer situationen.

I beslutsunderlaget konstateras att den svenskspråkiga befolkningens rätt att använda sitt modersmål kan garanteras på andra sätt.

Biträdande justitiekanslern gav i våras ett utlåtande om en motsvarande utnämning då en biträdande överläkare vid stadens sjukhus tillsatte en specialistläkare utan kunskaper i svenska. Biträdande justitiekanslern anmärkte då bara mot att utnämningen inte hade behandlats av stadsstyrelsen. I övrigt hade han inget att anmärka mot utnämningen. Också i det fallet ansågs den svenska servicen tryggad eftersom det fanns så många läkare på sjukhuset som kunde svenska. Andra faktorer än den formella kunskapen i svenska ansågs väga mer.

Specialistläkaren hade genast efter utnämningen anmält sig till en svensk språkkurs.

Enligt lagen bestämmer ledningen för ett kommunalt verk hur språklagens krav ska uppfyllas av tjänstemän och arbetstagare på lägre nivå än verkets eller enhetens chef eller stadssekreterarens.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03